Κοινοποίηση

94. Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οποιαδήποτε ενέργειά του που αναφέρεται στο άρθρο 93 σε σχέση με τερματικό εξοπλισμό, υποδεικνύοντας τους λόγους που οδήγησαν στην απόφασή του και τους λόγους μη συμμόρφωσης του τερματικού εξοπλισμού