Ταμείο του Γραφείου του Επιτρόπου

10. Το Γραφείο έχει χωριστό Ταμείο, στο οποίο υποχρεωτικά κατατίθενται-

(α) Όλα τα δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ή δυνάμει κανονισμών ή διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού, πληρωτέα και εισπραττόμενα από το Γραφείο ποσά,

(β) κάθε χορηγία που παρέχεται στον Επίτροπο ή στο Γραφείο δυνάμει της παραγράφου (β) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, και κάθε άλλο έσοδο που εισπράττεται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(γ) όλα τα έσοδα, που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του Γραφείου κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9,

(δ) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων, συντάξεων και αμοιβής, τα οποία καταβάλλονται από την Κυβέρνηση στο Γραφείο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 13, για πληρωμή από το τελευταίο στα μέλη του προσωπικού του Γραφείου ή σε εξαρτώμενα πρόσωπα και οικογένειες αυτών των μελών ή σε πρόσωπα με τα οποία ο Επίτροπος έχει συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, δυνάμει του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση.