Προσωπικό του Γραφείου του Επιτρόπου

11. -(1) Για τους διορισμούς, τις προαγωγές και τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του προσωπικού του Γραφείου εγκαθιδρύεται τριμελές Συμβούλιο καλούμενο 'Συμβούλιο Επιλογής και Προαγωγών' που απαρτίζεται—

(α) Από τον Επίτροπο, ως πρόεδρο· και

(β) από το Βοηθό Επίτροπο· και

(γ) από το διοριζόμενο με βάση το άρθρο 27 του παρόντος Νόμου Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο οποίος σε περίπτωση κωλύματος αντικαθίσταται από ένα εκ των δύο μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής που ορίζεται από τον Επίτροπο, ως μέλη.

(2) Τα μέλη του προσωπικού του Γραφείου διορίζονται είτε μόνιμα είτε με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3)(α) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύνανται να καθορίζουν, ρυθμίζουν και προβλέπουν, για διαδικασίες και άλλα ζητήματα που αφορούν τη μονιμοποίηση, προαγωγή, όρους υπηρεσίας, κατηγορίες θέσεων και αφυπηρέτηση των μελών του προσωπικού του Γραφείου, ως και για τον πειθαρχικό κώδικα και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας.

(β) Τα ωφελήματα αφυπηρέτησης των μελών του προσωπικού του Γραφείου, τα οποία κατέχουν μόνιμη θέση και τα ωφελήματα και συντάξεις των εξαρτώμενων προσώπων από αυτά τα μέλη και των οικογενειών αυτών των μελών διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων.

(4) Τα καθήκοντα, ευθύνες και προσόντα των μελών του προσωπικού του Γραφείου καθορίζονται σε σχέδια υπηρεσίας, που καταρτίζονται από τον Επίτροπο με κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται από αυτόν με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 144 του παρόντος Νόμου.

(5) Η οργανική διάρθρωση του Γραφείου καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό του Επιτρόπου.