Περιουσιακά στοιχεία του Γραφείου, σε περίπτωση που παύει να υφίσταται Επίτροπος

152. Σε περίπτωση, που παύει για οποιοδήποτε λόγο να υφίσταται Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Γραφείου, περιέρχονται στο Κράτος.