Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον πράξεων του Επιτρόπου

153. Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος και της νομολογίας που το αφορά, αποφάσεις, διατάγματα, και διοικητικά πρόστιμα, που ανάλογα με την περίπτωση εκδίδονται, ή επιβάλλονται από τον Επίτροπο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή των δυνάμει αυτού κανονισμών, περιλαμβανόμενων αποφάσεων περί χορήγησης, τροποποίησης ή ανάκλησης αδειών, υπόκεινται σε ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου δυνάμει του εν λόγω Άρθρου, σε προσφυγή που δύναται να ασκηθεί ως διαλαμβάνεται σ' αυτό, εναντίον της απόφασης ή διατάγματος ή της επιβολής προστίμου, από οποιοδήποτε δημόσιο ή μη παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή από οποιοδήποτε καταναλωτή ή άλλο πρόσωπο, εν γένει, του οποίου η σχετική απόφαση, διάταγμα, ή επιβολή προστίμου, προσβάλλει ευθέως, ίδιον ενεστώς έννομο συμφέρον, μέσα στην έννοια του Άρθρου 146.