Υποχρέωση εξασφάλισης άδειας

120. -(1) Ουδείς ιδρύει ή/και λειτουργεί ταχυδρομικό δίκτυο ή/και παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες, εκτός εάν είναι εξουσιοδοτημένος προς τούτο με άδεια, υπό τη μορφή είτε ειδικής άδειας χορηγουμένης από τον Επίτροπο, ή γενικής εξουσιοδότησης, ή με εγγραφή άνευ γενικής εξουσιοδότησης.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1) οι ακόλουθες ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν υπόκεινται σε άδεια:

(α) Η μεταφορά και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων προσωπικά από τον ίδιο τον αποστολέα ή από φίλο ή γνωστό του αποστολέα ή από μη εμπορικό αγγελιαφόρο που δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα, ή με άλλα παρόμοια μέσα,

(β) η μεταφορά και παράδοση επίσημων δικαστικών εγγράφων,

(γ) η μεταφορά και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων διά ναυτιλιακών ή αεροναυτικών οντοτήτων για σκοπούς εργασίας και όχι για κέρδος ή έναντι αμοιβής,

(δ) η μεταφορά και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων από πρόσωπο, το οποίο έχει ενδιαφέρον εργασίας στα αντικείμενα και η συλλογή τους για το σκοπό αυτό,

(ε) η μεταφορά, παράδοση και συλλογή ταχυδρομικών αντικειμένων εντός υπηρεσιών του δημόσιου τομέα,

(στ) η μεταφορά, παράδοση και συλλογή ταχυδρομικών αντικειμένων από το μέρος ανταλλαγής εγγράφων σε άλλο μέρος.

(3) Ο Επίτροπος δύναται με διάταγμα να ορίσει και άλλες υπηρεσίες για την παροχή των οποίων δε θα απαιτείται άδεια.