Χορήγηση ειδικών αδειών

121. -(1) Κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Επίτροπο, ο Υπουργός, δύναται να ζητά από τον τελευταίο, να προβεί σε πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση ειδικών αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(2) Ειδικές άδειες για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών χορηγούνται από τον Επίτροπο.

(3) Ο Επίτροπος χορηγεί ειδική άδεια για την εξασφάλιση παροχής καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών και δύναται πρόσθετα να χορηγεί άδειες, μόνο υπό τη μορφή ειδικής άδειας, οι οποίες καλύπτουν ταχυδρομικές υπηρεσίες άλλες από τις καθ' αποκλειστικότητα εντός της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και οι οποίες θα εξασφαλίζουν -

(α) Το απόρρητο της αλληλογραφίας,

(β) την ασφάλεια του ταχυδρομικού δικτύου όσον αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών,

(γ) την προστασία δεδομένων,

(δ) την προστασία του περιβάλλοντος,

(ε) τον περιφερειακό σχεδιασμό.

(4) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι πρόσωπα που προσφέρουν ταχυδρομικές υπηρεσίες εκτός της καθολικής υπηρεσίας, εξαιρουμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 120, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις περί εγγραφής, που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.