Δημοσίευση πληροφοριών και εγγράφων από τον Επίτροπο

28. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 20, ο Επίτροπος δύναται να προβαίνει στη δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών και εγγράφων ως θέλει εκάστοτε κρίνει σκόπιμο, για σκοπούς προαγωγής της ενημέρωσης και κατανόησης του κοινού επί τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών ζητημάτων.