Υποχρέωση εξασφάλισης άδειας

29. -(1) Ουδείς δημιουργεί, ιδρύει ή παρέχει τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή υπηρεσία εκτός αν είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική άδεια ή γενική εξουσιοδότηση.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε σχέση με τα ακόλουθα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες:

(α) Δίκτυα ή/και υπηρεσίες που δημιουργούνται, ιδρύονται ή παρέχονται σε ενιαίο σύνολο υποστατικών,

(β) δίκτυα ή/κ αι υπηρεσίες που δημιουργούνται, ιδρύονται ή παρέχονται προς όφελος προσώπων ή κλειστών ομάδων χρηστών και δυνατό να επεκταθούν και πέραν από ένα ενιαίο σύνολο υποστατικών και να χρησιμοποιηθούν ιδία αλλά όχι κατ' ανάγκη μόνο, για ναυτιλιακούς, αεροναυτικούς ή άλλους επαγγελματικούς ή μη σκοπούς,

(γ) δίκτυα ή/και υπηρεσίες μη συνδεδεμένες με οποιοδήποτε δημόσιο δίκτυο και που λειτουργούν μόνο για εγχώριους ή ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς.

(3) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ο Επίτροπος δύναται με διάταγμα να ορίσει και άλλα δίκτυα ή/και υπηρεσίες σε σχέση με τις οποίες, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του εδαφίου (1).

(4) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν απαλλάττουν πρόσωπα από οποιαδήποτε τυχόν υποχρέωση για εξασφάλιση άδειας που τίθεται με οποιοδήποτε άλλο εκάστοτε σε ισχύ νόμο ή κανονισμούς.

(5) Κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Επίτροπο, ο Υπουργός δύναται να ζητά γραπτώς από τον τελευταίο, να προβεί σε πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση ειδικών τηλεπικοινωνιακών αδειών σε δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών φωνητικών υπηρεσιών.

(6) Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ειδικών αδειών που δύνανται να χορηγούνται για δίκτυα ή/και υπηρεσίες, εκτός στο βαθμό που αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή/και άλλων συχνοτήτων ή για τον απαραίτητο χρόνο ώστε να καταστούν αριθμοί διαθέσιμοι.

(7) Σε περίπτωση που ο Υπουργός, μετά από διαβούλευσή του με τον Επίτροπο, αποφασίσει να περιορίσει, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (6), τον αριθμό των ειδικών αδειών -

(α) Αποδίδει τη δέουσα βαρύτητα στην ανάγκη να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για τους χρήστες και να διευκολύνεται η ανάπτυξη του ανταγωνισμού,

(β) επιτρέπει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με οποιοδήποτε περιορισμό,

(γ) δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αιτιολογημένη την απόφασή του να περιορίσει τον αριθμό ειδικών αδειών,

(δ) επανεξετάζει τον εν λόγω περιορισμό κατά εύλογα χρονικά διαστήματα,

(ε) σε περίπτωση που αποφασίσει να άρει τον εν λόγω περιορισμό, ζητεί, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (5), από τον Επίτροπο να προσκαλέσει την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση ειδικών αδειών.

(8) Σε περίπτωση που ο Υπουργός, μετά από διαβούλευση του με τον Επίτροπο και είτε κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους είτε όχι, διαπιστώσει ότι ο αριθμός των ειδικών αδειών δύναται να αυξηθεί, ο Υπουργός δημοσιεύει τη διαπίστωσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ζητεί, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (5), από τον Επίτροπο να προσκαλέσει την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση επιπρόσθετων ειδικών αδειών.