Επιτήρηση αγοράς από Επίτροπο

93. Ο Επίτροπος επιτηρεί την αγορά τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και όπου διαπιστώνει ότι τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός που καλύπτεται από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αυτού, λαμβάνει τα δέοντα μέτρα συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι αναγκαίο, της εκδόσεως διαταγμάτων για απόσυρση του τερματικού εξοπλισμού από την αγορά ή από την υπηρεσία, ή για απαγόρευση τοποθέτησής του στην αγορά ή σε υπηρεσία ή, για περιορισμούς στη διακίνησή του.