Ταχυδρομικά Τέλη

117. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (σ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19, και των εδαφίων (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι τα αναφερόμενα στις εν λόγω διατάξεις τέλη και τιμές -

(α) Είναι προσιτά και επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες,

(β) αντικατοπτρίζουν το κόστος και είναι ομοιόμορφα παντού ανά την Κύπρο.

(γ) είναι διαφανή και άνευ διακρίσεων.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι η εφαρμογή ομοιόμορφων τελών και τιμών κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), δεν αποκλείει το δικαίωμα του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας να συνάπτει ατομικές συμφωνίες με πελάτες σε ότι αφορά τέλη και τιμές.