Χρηματοδότηση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

116. -(1) Σε περίπτωση που, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ο Επίτροπος ικανοποιείται ότι τα καθαρά κόστα αυτού ως του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας αποτελούν δυσανάλογο οικονομικό βάρος και ότι υπάρχει καθαρό κόστος στην παροχή καθολικής υπηρεσίας, αυτός δύναται να αποφασίσει το διαμοιρασμό του κόστους καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας με άλλους δημόσιους παροχείς ταχυδρομικών υπηρεσιών και να καθορίσει με κανονισμούς τον τρόπο υπολογισμού και διαμοιρασμού του εν λόγω κόστους, ακολούθως δε, να ιδρύσει ταμείο αποζημίωσης.

(2) Ο Επίτροπος έχει διαβουλεύσεις με τον Υπουργό αναφορικά με τον αναφερόμενο στο εδάφιο (1) διαμοιρασμό του καθαρού κόστους και διαβουλεύεται ευρέως με αυτούς που δυνατό να επηρεαστούν, προτού αποφασίσει κατά πόσο το κόστος της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να διαμοιραστεί ή όχι.

(3) Ταμείο αποζημίωσης που ιδρύεται από τον Επίτροπο δυνάμει του εδαφίου (1), τυγχάνει διαχείρισης από ανεξάρτητο σώμα, του οποίου τα μέλη διορίζονται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, και λειτουργεί κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με αυτούς.

(4) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι αρχές της διαφάνειας μη διακρίσεων και της αναλογικότητας, τηρούνται κατά τη λειτουργία ταμείου αποζημίωσης και κυρίως κατά τον υπολογισμό και καθορισμό του ύψους των χρηματικών συνεισφορών σ' αυτό.

(5) Το ταμείο αποζημίωσης υπόκειται σε ανεξάρτητο ελεγκτικό έλεγχο των λογαριασμών του.

(6) Ο Επίτροπος δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ετησίως, όλες τις συνεισφορές που έχουν γίνει στο ταμείο αποζημίωσης.