Προφυλάξεις κατά την εκτέλεση εργασίας

99. Η εκτέλεση όλης της εργασίας σε σχέση με οποιοδήποτε δίκτυο τηλεπικοινωνιών, η οποία δυνατό να επηρεάζει οποιοδήποτε δρόμο, σιδηρόδρομο, ποταμό ή άλλη υδρορροή ή οποιοδήποτε σύστημα άρδευσης, αποχέτευσης ή παροχής νερού ή οποιεσδήποτε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τηλέγραφους, ραδιοεπικοινωνίες, εργασίες λιμανιών ή άλλα δημόσια ή ιδιωτικά έργα και η ανέγερση ή τοποθέτηση οποιασδήποτε γραμμής ή εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, είτε υπερυψωμένων, είτε στο έδαφος, είτε υπογείως, θα διενεργείται με νόμιμο τρόπο και έτσι ώστε να μην επηρεάζεται δυσμενώς η δημόσια ή ιδιωτική ασφάλεια.