Εξασφάλιση Πληροφοριών

20. -(1) Για καλύτερη άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Επίτροπος δύναται -

(α) Να απαιτεί από δημόσιους ή μη παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, να του παρέχουν πληροφορίες και υποβάλλουν δηλώσεις και εκθέσεις σχετικά με τις εργασίες τους κατά χρονικά διαστήματα και σε τύπο, ως ο Επίτροπος θέλει εκάστοτε καθορίζει,

(β) να διατάσσει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο παραλείπει χωρίς εύλογη αιτία να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία, την οποία ο Επίτροπος έχει απαιτήσει δυνάμει της παραγράφου (α), όπως την παράσχει.

(2) Πληροφορίες, που εξασφαλίζονται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), δε δύνανται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό, άλλο από εκείνο, για τον οποίο είχαν ζητηθεί. Ο Επίτροπος υποχρεούται να τηρεί εμπιστευτική οποιαδήποτε παρασχεθείσα δυνάμει του εδαφίου (1) πληροφορία, για την οποία ο Επίτροπος είχε δεχθεί εύλογο αίτημα από τον πληροφοριοδότη όπως η πληροφορία θεωρηθεί εμπιστευτική.