Καταβολή από την Κυβέρνηση στο Γραφείο των μισθών κλπ. του προσωπικού του Γραφείου

13. -(1) Μέχρις ότου το Γραφείο εισπράξει επαρκή ποσά τελών και εσόδων δυνάμει του παρόντος Νόμου για πληρωμή των μισθών, απολαβών, ωφελημάτων και συντάξεων των μελών του προσωπικού του Γραφείου, ή για πληρωμή των ωφελημάτων και συντάξεων των εξαρτώμενων προσώπων και των οικογενειών των μελών του προσωπικού του Γραφείου, ή για πληρωμή οποιασδήποτε αμοιβής πληρωτέας δυνάμει συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από τον Επίτροπο δυνάμει του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου, ή για πληρωμή αμοιβής πληρωτέας στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27 του παρόντος Νόμου, η Κυβέρνηση καταβάλλει στο Γραφείο για πληρωμή από το τελευταίο στα μέλη του προσωπικού του Γραφείου, στα εξαρτώμενα πρόσωπα και οικογένειες αυτών των μελών, στους παροχείς υπηρεσιών και στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων, συντάξεων και αμοιβής που είναι πληρωτέα από το Γραφείο σ' αυτούς.

(2) Όλα τα ποσά, που η Κυβέρνηση καταβάλλει στο Γραφείο σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, είναι επιστρεπτέα σ' αυτή και καταβάλλονται αμελλητί από το Γραφείο:

Νοείται ότι η Κυβέρνηση δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε είσπραξη από το Γραφείο, οποιουδήποτε των ως άνω από μέρους της καταβληθέντων ποσών, προτού το Γραφείο εισπράξει επαρκή προς τούτο ποσά τελών και εσόδων δυνάμει του παρόντος Νόμου.