Ανεξαρτησία του Γραφείου

12. Το Γραφείο δεν υπάγεται σε οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα της Κυβέρνησης.