Συμβουλευτική Επιτροπή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

133. -(1) Ο Επίτροπος διορίζει πενταμελή Συμβουλευτική Επιτροπή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, η οποία θα -

(α) Του παρέχει πληροφορίες και θα το συμβουλεύει γενικά σε θέματα ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(β) θα ενεργεί ως εκπρόσωπος των ταχυδρομικών χρηστών, και θα διαβιβάζει τις απόψεις αυτών,

(γ) θα προβαίνει σε συστάσεις προς τον Υπουργό και /ή τον Επίτροπο.

(2) Συμβουλευτική Επιτροπή διοριζομένη από τον Επίτροπο δυνάμει του εδαφίου (1), συνέρχεται τουλάχιστο μια φορά κάθε τρίμηνο και στην έκταση που είναι δυνατό, ενημερώνεται επί θεμάτων ταχυδρομικών υπηρεσιών και επί των απόψεων των χρηστών των εν λόγω υπηρεσιών.

(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ταχυδρομείων προέρχονται από ευρύ αντιπροσωπευτικό δείγμα της Κυπριακής κοινωνίας. Ο Επίτροπος ορίζει μεταξύ των μελών της Επιτροπής, τον Πρόεδρο αυτής.

(4) Ο Επίτροπος μεριμνά ώστε ένα μέλος του προσωπικού του Γραφείου του παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στην αναφερόμενη πιο πάνω Επιτροπή.

(5) Τα μέλη της Επιτροπής θα αποζημιώνονται για τα εύλογα έξοδά τους.