Ευθύνη παροχών ταχυδρομικού δικτύου/ ταχυδρομικών υπηρεσιών

134. -(1) Δεν άρχεται οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία σε σχέση με αστικό αδίκημα ή σύμβαση, εναντίον νόμιμα εξουσιοδοτημένου δημόσιου παροχέα ταχυδρομικού δικτύου ή/και δημόσιου παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, αν η βάση της αγωγής σχετίζεται με τη συλλογή, μεταφορά ή/και παράδοση αντικειμένων αλληλογραφίας, εκτός στις περιπτώσεις που διαλαμβάνονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Σε περιπτώσεις στις οποίες, εξουσιοδοτημένος παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών προσφέρει συστημένη ή/κ αι ασφαλισμένη ταχυδρομική υπηρεσία, η νομική του ευθύνη διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της συμβάσεως μεταξύ αυτού και του χρήστη, και ο εν λόγω παροχέας οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ενημέρωση των χρηστών ως προς τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις.

(3) Η έκταση της ευθύνης παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών για ζητήματα που εγείρονται κατ' εφαρμογήν του εδαφίου (2), πιο πάνω, περιορίζεται σε απώλεια που προκαλείται απευθείας από τη σχετική παραβίαση της σύμβασης ή τη διενέργεια της σχετικής πράξης. Ο χρήστης δε δικαιούται να εγείρει θέμα παρεπόμενης απώλειας ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου στην Κύπρο.