Εκχώρηση αδειών

38. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν υπόκεινται σε εκχώρηση ή παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης τους, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγουμένως γραπτή συγκατάθεση του Επιτρόπου, ο οποίος και μπορεί να την αρνηθεί κατ' απόλυτη κρίση.