Έκδοση κανονισμών

144. -(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, κανονισμούς.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι σ' αυτό κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν τα πιο κάτω θέματα:

(α) Τη διαδικασία και τρόπο είσπραξης από το Γραφείο όλων των πληρωτέων δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού κανονισμών και διαταγμάτων ποσών τελών και δικαιωμάτων, τα οποία εισπράττονται σε σχέση με την εξέταση ή χορήγηση αδειών ή εγκρίσεων,

(β) τη διαδικασία και τρόπο είσπραξης από το Γραφείο όλων των πληρωτέων ποσών διοικητικών προστίμων ή χρηματικών κυρώσεων, ως και οποιωνδήποτε άλλων πληρωτέων εσόδων ή ποσών, που εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού κανονισμών και διαταγμάτων,

(γ) τον καθορισμό από τον Επίτροπο τελών και δικαιωμάτων, που είναι πληρωτέα σε σχέση με τη δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού κανονισμών και δικαιωμάτων χορήγηση αδειών και εγκρίσεων και την παροχή συναφών με αυτές υπηρεσιών,

(δ) τον καθορισμό διοικητικών προστίμων και χρηματικών κυρώσεων, δύνανται να επιβληθούν σε σχέση με μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή κανονισμών ή διαταγμάτων, ή συστάσεων, ή οδηγιών ή διαταγών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ως και τον καθορισμό ποινικών αδικημάτων και ποινών κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, ή κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(ε) τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων, με τις οποίες δέον όπως συμμορφούνται πρόσωπα, στα οποία κατανέμονται αριθμοί από τον Επίτροπο,

(στ) τον καθορισμό ποινών για παράλειψη συμμόρφωσης με κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(ζ) τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και σημάνσεων τερματικού εξοπλισμού, προκειμένου να επιτρέπεται η διάθεση του στην Κυπριακή αγορά,

(η) τον καθορισμό προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών, για δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών με σημαντική ισχύ στην αγορά, το Κυπριακό Ταχυδρομείο και άλλα πρόσωπα, ως και των διορθωτικών μέτρων, τα οποία ο Επίτροπος δύναται να διατάσσει,

(θ) τον καθορισμό συστάσεων και διαταγών, τις οποίες δύναται να εκδίδει ο Επίτροπος, σε σχέση με τη διεξαγωγή ερευνών,

(ι) τα της διεξαγωγής ερευνών από τον Επίτροπο,

(κ) τα των διορισμών Συμβουλευτικών Σωμάτων και Επιτροπών από τον Επίτροπο,

(λ) περί του τύπου αιτήσεων, αδειών, εγκρίσεων, ή άλλων εντύπων, που δυνατό να απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(μ) τον καθορισμό τρόπου και διαδικασίας επιτήρησης της συμμόρφωσης με προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών και επιτήρησης της πλήρωσης τερματικού εξοπλισμού, με όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές,

(ν) οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, ή σε σχέση με το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει περί έκδοσης κανονισμών.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς διά των οποίων να εξουσιοδοτεί τον Επίτροπο να ασκεί και εκτελεί, δυνάμει του παρόντος νόμου, αφενός αρμοδιότητες και εξουσίες και αφετέρου καθήκοντα, αντίστοιχα, σε θέματα ραδιοεπικοινωνιών ως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος Νόμου, κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν τους τροποποιήσει ή ακυρώσει, ολικά ή μερικά, τότε, αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στους Κανονισμούς, χρόνο έναρξης της ισχύος τους, ή σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση τροποποίησής τους, ολικώς ή μερικώς, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως θα τροποποιηθούν από αυτή, και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στους Κανονισμούς χρόνο έναρξης της ισχύος τους, ή σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.