Έκδοση Διαταγμάτων από τον Υπουργό και τον Επίτροπο

145. Διατάγματα του Υπουργού και του Επιτρόπου που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στο κάθε σχετικό διάταγμα χρόνο έναρξης της ισχύος αυτού, ή, σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης του σχετικού διατάγματος.