Διεξαγωγή έρευνας

24. -(1) Ο Επίτροπος δύναται με δική του πρωτοβουλία, να διεξαγάγει έρευνα για τις δραστηριότητες και λειτουργία οποιουδήποτε δημόσιου ή μη παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και κατ' ακολουθία να προβαίνει σε συστάσεις και να εκδίδει διατάγματα, ως κατά τη γνώμη του είναι πρόσφορο.

(2) Για τους σκοπούς διεξαγωγής έρευνας δυνάμει της παραγράφου (1), ο Επίτροπος δύναται -

(α) Να κλητεύει και εξαναγκάζει κατά τον καθορισμένο σε κανονισμούς τρόπο την παρουσία μαρτύρων και ενδιαφερόμενων μερών, και την προσαγωγή, παρουσίαση και κατάθεση εγγράφων, βιβλίων, σχεδίων και αρχείων,

(β) να εξετάζει προσωπικά ή διά δικηγόρου μάρτυρες και ενδιαφερόμενα μέρη.

(3) Είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, πρόσωπο το οποίο -

(α) Χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει ή αρνείται συμμόρφωση με κλήση να παραστεί ενώπιον του Επιτρόπου ή να προσαγάγει, παρουσιάσει ή καταθέσει οποιοδήποτε έγγραφο, βιβλίο, σχέδιο ή αρχείο, ή

(β) ενώ είναι μάρτυρας, αρνείται χωρίς εύλογη αιτία να απαντήσει σε οποιοδήποτε εύλογο ερώτημα, που υποβάλλεται:

Νοείται ότι εν πάση περιπτώσει ουδείς είναι υπόχρεος να απαντήσει, εάν η απάντηση δυνατό να τον ενοχοποιεί σε σχέση με ποινικό αδίκημα, ή εάν συνιστά παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας δικηγόρου-πελάτη, ή

(γ) ηθελημένα παρεμποδίζει ή διακόπτει την ενώπιον του Επιτρόπου διαδικασία.

(4) Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για διάπραξη ποινικού αδικήματος κατά παράβαση των παραγράφων (α), (β) ή (γ) του εδαφίου (3), υπόκειται σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Παν ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να εκπροσωπείται ενώπιον του Επιτρόπου διά δικηγόρου και να καλεί κατά τον καθορισμένο με κανονισμούς τρόπο οποιουσδήποτε μάρτυρες.

(6) Ο Επίτροπος διευθύνει την οποιαδήποτε ενώπιον του διαδικασία και έχει εξουσία περιστολής ή καταστολής καταχρήσεως της διαδικασίας ενώπιον του.