Δημοσίευση των πληροφοριών και πρόσβαση σε αυτές

91. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων -

(α) Δημοσιεύουν, έχουν άμεσα διαθέσιμες και διατηρούν ενημερωμένες, ακριβείς και επαρκείς τεχνικές προδιαγραφές για όλες τις διεπαφές που προσφέρονται από αυτούς πριν οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των διεπαφών καταστούν προσιτές στο κοινό· και

(β) παρέχουν και δημοσιεύουν τέτοιες επιπρόσθετες πληροφορίες ως ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί διά διατάγματος.

(2) Οι προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω δημοσιεύονται με επαρκή λεπτομέρεια ώστε να επιτρέπουν -

(α) Το σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού που να μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των αντίστοιχων διεπαφών,

(β) στους κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού να διεξάγουν, κατ' επιλογή τους, τις σχετικές δοκιμές των βασικών απαιτήσεων που τυγχάνουν εφαρμογής στον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει σε παροχείς δικτύου οι οποίοι κατά την εύλογη γνώμη του δε συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ημερήσιο πρόστιμο ύψους τριακοσίων λιρών για κάθε μέρα που ο παροχέας δε συμμορφώνεται προς τις αναφερόμενες διατάξεις.