Σήμανση

90. -(1) Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο όρος "σήμανση πιστότητας" σημαίνει σήμανση υπό τη μορφή που ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα πρωτογενή ή δευτερογενή νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με το Άρθρο 12 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999 σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της ποιότητας των εξοπλισμών αυτών", όπως η εν λόγω πράξη εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Μετά από τη διεξαγωγή των διαδικασιών για την αξιολόγηση συμμόρφωσης, και πριν την τοποθέτηση του εξοπλισμού στην αγορά, η σήμανση πιστότητας τοποθετείται στον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό από τον κατασκευαστή ή άλλο υπεύθυνο πρόσωπο.

(3) Η εν λόγω σήμανση τοποθετείται σε τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και σε οποιεσδήποτε οδηγίες το συνοδεύουν ως και σε οποιαδήποτε σχετική με αυτόν συσκευασία και περιλαμβάνει -

(α) Την επωνυμία του κατασκευαστή ή του υπεύθυνου προσώπου· και

(β) τον τύπο και την παρτίδα ή τον αριθμό σειράς που δόθηκε στον τερματικό εξοπλισμό από τον κατασκευαστή.

(4) Δέον όπως εκτίθενται για τη χρήση, σε περίοπτη θέση στον τερματικό εξοπλισμό, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν τις πληροφορίες για τον τερματικό εξοπλισμό, τα ακόλουθα:

(α) Η προτιθέμενη χρήση του εξοπλισμού,

(β) διακήρυξη περί της συμμόρφωσης του εξοπλισμού, προς τις κατάλληλες βασικές απαιτήσεις, και

(γ) επαρκείς πληροφορίες για τον προσδιορισμό των διεπαφών των σημείων απολήξεως των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων στα οποία προορίζεται να συνδεθεί ο εξοπλισμός.