Έκδοση γραμματοσήμων

135. -(1) Ο Υπουργός εγκρίνει την έκδοση γραμματοσήμων από τον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και κηρύσσει άκυρα οποιαδήποτε γραμματόσημα τα οποία φέρουν επιγραφή ή κάνουν αναφορά στη λέξη "Κύπρος".

(2) Ο Υπουργός εγκρίνει τη χρήση γραμματοσήμων για πληρωμή των ταχυδρομικών υπηρεσιών του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.