Είδη Αδειών, πρόσκληση για υποβολή αίτησης, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών

30. -(1) Άδειες για τη δημιουργία, ίδρυση και παροχή τηλεπικοινωνιακών δικτύων και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χορηγούνται από τον Επίτροπο και δυνατό να είναι -

(α) Ειδικές άδειες, ή

(β) γενικές εξουσιοδοτήσεις.

(2) Ειδικές άδειες δύνανται να χορηγούνται μόνο για τους πιο κάτω σκοπούς:

(α) Για την παροχή δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας,

(β) για να επιτρέπεται πρόσβαση σε αριθμούς,

(γ) για τη δημιουργία, ίδρυση και παροχή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, συμπεριλαμβανομένου και ανοικτού δικτύου,

(δ) για να επιβάλλουν υποχρεώσεις και απαιτήσεις σχετικές με τη διαθεσιμότητα δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ειδικά υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας,

(ε) για να επιβάλλονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις αναφορικά με δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών που έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 54,

(στ) για να παραχωρούν ειδικά δικαιώματα αναφορικά με την πρόσβαση σε δημόσια ή ιδιωτική γη.

(3)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 19, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού που αναφέρεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 29 για πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση αδειών, ο Επίτροπος προσκαλεί αιτήσεις σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται σε κανονισμούς και γνωστοποιεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2) του άρθρου 19 πληροφορίες, περιλαμβανομένης της χρονικής περιόδου κατά την οποία θα μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις και η οποία δε θα είναι μικρότερη από 75 ημέρες από τη σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως και της διεύθυνσης στην οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να αποτείνονται για περισσότερες πληροφορίες.

(β) Ο Επίτροπος δεν προσκαλεί αιτήσεις για χορήγηση αδειών κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α), εκτός εάν οι κανονισμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 95 έχουν εκδοθεί από τον Επίτροπο και τηρουμένης της έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει των εδαφίων (1) και (4) αντίστοιχα του άρθρου 144, έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και έχουν τεθεί σε ισχύ.

(4) Ο Επίτροπος γνωστοποιεί διά δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορισμένο από αυτόν κατάλογο προϋποθέσεων και απαιτήσεων, τις οποίες οι αιτητές πρέπει να πληρούν και ικανοποιούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, περιλαμβανομένων προϋποθέσεων και απαιτήσεων για παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την τεχνική, χρηματοοικονομική, εμπορική και διαχειριστική τους ικανότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της άδειας.

(5) Ο Επίτροπος, πριν από οποιαδήποτε δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα, ικανοποιείται ότι οποιοδήποτε τυχόν αναγκαίο φάσμα ή/και αριθμοί είναι διαθέσιμοι.

(6) Ο Επίτροπος παρέχει στους αιτητές, ή σε όσους δηλούν ότι προτίθενται να υποβάλουν αίτηση, πληροφορίες που αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν για την άδεια.