Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

(α) «Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων» (EE L 46 της 17.2.97, σ. 25), και

(β) «Οδηγία 98/85/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 1998, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων» (EE L 315 της 25.11.1998, σ. 14),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: