Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

(α) «Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων» (EE L 46 της 17.2.97, σ. 25), και

(β) «Οδηγία 98/85/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 1998, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων» (EE L 315 της 25.11.1998, σ. 14),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και οποιοδήποτε άλλο γενικά ή ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό πρόσωπο·

«γνωστοποίηση» σημαίνει τη γνωστοποίηση της Αρμόδιας Αρχής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

«διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας» σημαίνει τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 11 και στο Παράρτημα Β·

«διεθνείς διατάξεις» σημαίνει τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του ΙΜΟ, καθώς και τα σχετικά διεθνή πρότυπα δοκιμών

«διεθνείς συμβάσεις» σημαίνει τις διεθνείς συμβάσεις μαζί με τα Πρωτόκολλα και τις τροποποιήσεις τους καθώς και τους Κώδικες, που καθορίζονται εκάστοτε με γνωστοποίηση-

«έγκριση τύπου» σημαίνει τις διαδικασίες αξιολόγησης του παραγόμενου σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα δοκιμής εξοπλισμού και την έκδοση του ανάλογου πιστοποιητικού-

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«εξοπλισμός» σημαίνει τα είδη εξοπλισμού, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Α και τοποθετούνται ή εγκαθίστανται στα πλοία προκειμένου να συμμορφώνονται με τις διεθνείς διατάξεις ή τοποθετούνται ή εγκαθίστανται για χρήση προαιρετικούς επί του πλοίου και για τα οποία απαιτείται η έγκριση της αρχής του κράτους της σημαίας σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις-

«ΙΜΟ» (International Maritime Organization) σημαίνει το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό·

«κοινοποιημένος οργανισμός» σημαίνει έναν οργανισμό που αναγνωρίζεται από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 9·

«κοινοτικό πλοίο» σημαίνει πλοίο για το οποίο έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά ασφαλείας από κράτη μέλη ή για λογαριασμό τους, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και δεν περιλαμβάνει τις περιπτώσεις που η αρχή κράτους μέλους εκδίδει πιστοποιητικό για πλοίο κατόπιν αιτήσεως κράτους που δεν είναι κράτος μέλος·

«Κοινότητα» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Χώρο·

«κυπριακό πλοίο» σημαίνει πλοίο που είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων και φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας, δυνάμει των διατάξεων των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμων του 1963 έως 1996·

«νέο πλοίο» σημαίνει πλοίο που η τρόπιδα του έχει ήδη κατασκευασθεί ή που βρίσκεται σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου-

«ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου» σημαίνει τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού σκάφους (bareboat charterer), ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και υποχρεώσεις που επιβάλλονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«παρεμφερές στάδιο κατασκευής» σημαίνει το στάδιο κατά το οποίο·

(α) αρχίζει ναυπήγηση σαφώς προοριζόμενη για ένα συγκεκριμένο πλοίο· και

(β) η συναρμολόγηση του εν λόγω πλοίου άρχισε και περιλαμβάνει τουλάχιστο 50 τόνους ή το 1% της εκτιμώμενης μάζας όλου του δομικού υλικού, οποιοδήποτε είναι μικρότερο·

«πιστοποιητικό ασφαλείας» σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή ή εκ μέρους της σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις·

«πλοίο» σημαίνει πλοίο που καλύπτεται από τις διεθνείς συμβάσεις και δεν περιλαμβάνει τα πολεμικά πλοία·

«πλοιοκτήτης» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κυριότητα του πλοίου·

«πρότυπα δοκιμής» σημαίνει τα πρότυπα που ορίζονται από-

(α) Το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO, International Maritime Organization)·

(β) το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO, International Organization for Standardization)·

(γ) τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC, International Electro- technical Commission)·

(δ) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN, Comite Europeen de Normalisation)·

(ε) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec, Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique)·

(στ) το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (ETSI, European Telecommunication Standards Institute),

ως έχουν στην εκάστοτε ενημερωμένη έκδοσή τους και τα οποία και θεσπίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του ΙΜΟ για τον καθορισμό των μεθόδων δοκιμής και των αποτελεσμάτων των δοκιμών, τα κείμενα των οποίων είναι κατατεθειμένα στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στα οποία θα έχει πρόσβαση το κοινό, μόνον όμως υπό τη μορφή με την οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Α·

«ραδιοεπικοινωνιακός εξοπλισμός» σημαίνει τον εξοπλισμό που απαιτείται από το Κεφάλαιο IV της Σύμβασης SOLAS καθώς και αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VHF σωστικού εξοπλισμού που απαιτεί ο Κανονισμός ΙΙΙ/6.2.1 της ίδιας Σύμβασης·

«Σήμα» σημαίνει το σύμβολο που αναφέρεται στο άρθρο 11 και εμφαίνεται στο Παράρτημα Δ·

«Σύμβαση SOLAS» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα του 1974 (SOLAS), η οποία κυρώθηκε με τους περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικούς) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους του 1985 έως 2001, ως η Σύμβαση αυτή έχει στην εκάστοτε ενημερωμένη έκδοσή της, το κείμενο της οποίας έκδοσης είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στο οποίο θα έχει πρόσβαση το κοινό·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία η οποία υπογράφτηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, ως εκάστοτε τροποποιείται·

«Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας» σημαίνει το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

«υπάρχον πλοίο» σημαίνει ένα πλοίο που δεν είναι νέο·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

(2) Οι συμβάσεις και τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στους ορισμούς των όρων «διεθνείς συμβάσεις», «πρότυπα δοκιμών» και «Σύμβαση  SOLAS», στο εδάφιο (1), τελούν υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε μέτρων λαμβάνονται κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)» (EE L 324 της 29.11.2002, σ.1), ως εκάστοτε τροποποιείται.

Σκοπός

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης μέσω της ομοιόμορφης εφαρμογής των διεθνών διατάξεων που αφορούν στον εξοπλισμό που αναφέρεται στο Παράρτημα Α και πρόκειται να τοποθετηθεί ή να εγκατασταθεί επί πλοίων για τα οποία έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά ασφαλείας από τα κράτη μέλη ή εκ μέρους τους σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις, καθώς και η διασφάλιση της ενδοκοινοτικής ελεύθερης διακίνησης του εν λόγω εξοπλισμού.

Εξοπλισμός πλοίου

4.-(1) Ο παρών Νόμος αφορά σε εξοπλισμό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε-

(α) Νέο κυπριακό και κοινοτικό πλοίο είτε βρίσκεται είτε όχι εντός της Κοινότητας κατά τη στιγμή της κατασκευής του· και

(β) υπάρχον κυπριακό και κοινοτικό πλοίο το οποίο προηγουμένως δεν έφερε τέτοιο εξοπλισμό ή όταν ο εξοπλισμός του πλοίου αντικαθίσταται, εκτός εάν οι διεθνείς συμβάσεις επιτρέπουν το αντίθετο ανεξάρτητα από το εάν το πλοίο βρίσκεται ή όχι εντός της Κοινότητας κατά τη στιγμή τοποθέτησης του εξοπλισμού.

(2) Ο παρών Νόμος δεν αφορά σε εξοπλισμό που κατά την έναρξη ισχύος του ήταν ήδη τοποθετημένος ή εγκατεστημένος επί πλοίου.

(3) Παρά το γεγονός ότι για το σκοπό της ελεύθερης κυκλοφορίας ο εξοπλισμός, ο οποίος αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής και άλλων νομοθεσιών, εκτός της παρούσας και, ιδίως, των εκάστοτε ισχυουσών νομοθεσιών που στοχεύουν σε εναρμόνιση με τις πράξεις της Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα» και «Οδηγία 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας», όπως τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ο εν λόγω εξοπλισμός υπόκειται αποκλειστικώς στον παρόντα Νόμο για το σκοπό της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Πιστοποιητικά ασφαλείας

5. Η Αρμόδια Αρχή και οι οργανισμοί που ενεργούν για λογαριασμό της διασφαλίζουν κατά την έκδοση ή την ανανέωση των σχετικών πιστοποιητικών ασφαλείας, ότι ο εξοπλισμός κυπριακού και κοινοτικού πλοίου για το οποίο εκδίδεται πιστοποιητικό ασφαλείας πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.

Εξοπλισμός και διεθνείς απαιτήσεις

6.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου και των διατάξεων των άρθρων 8, 14, 15 και 16, ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Α, ο οποίος τοποθετείται ή εγκαθίσταται σε κυπριακό και κοινοτικό πλοίο κατά ή μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών διατάξεων που αναφέρονται στο εν λόγω Παράρτημα.

(2) Η συμμόρφωση του εξοπλισμού με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων, των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων του ΙΜΟ πρέπει να εκτιμάται μόνο σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα δοκιμής και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας που αναφέρονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Α. Για όλα τα είδη που απαριθμούνται στο εν λόγω Παράρτημα και για τα οποία αναγράφονται ταυτοχρόνως πρότυπα IEC και ETSI, αυτά αποτελούν εναλλακτικές δυνατότητες και ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας αντιπρόσωπος του μπορεί να αποφασίζει ποιό από τα δύο θα χρησιμοποιείται.

(3) Οποιοσδήποτε από τους εξοπλισμούς που καθορίζονται εκάστοτε με γνωστοποίηση μπορεί –

(α) να διατίθεται στην αγορά, και

(β) να τοποθετείται ή εγκαθίσταται σε κυπριακό και κοινοτικό πλοίο, του  οποίου τα πιστοποιητικά  εκδίδονται,  σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, από την Αρμόδια Αρχή ή για λογαριασμό της ή από ή για λογαριασμό αρμόδιας αρχής, άλλου κράτους μέλους,

για χρονική περίοδο που καθορίζεται εκάστοτε με γνωστοποίηση.

Εξοπλισμός, πιστοποιητικά ασφαλείας και άδεια ασυρμάτου

7.-(1) Η Αρμόδια Αρχή ή οποιαδήποτε άλλη καθ' ύλην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας δεν απαγορεύει την εμπορία, τοποθέτηση ή εγκατάσταση επί κυπριακού και κοινοτικού πλοίου ούτε αρνείται την έκδοση ή ανανέωση των σχετικών πιστοποιητικών ασφαλείας, στην περίπτωση κατά την οποία ο εξοπλισμός αναφέρεται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Α και φέρει το Σήμα ή άλλως τηρεί τον παρόντα Νόμο.

(2) Προτού εκδοθεί το οικείο πιστοποιητικό ασφαλείας, πρέπει να έχει εκδοθεί από την Αρμόδια Αρχή άδεια ασυρμάτου σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών που κυρώθηκε με τον περί Τελικών Πράξεων της Έκτακτης Παγκόσμιας Διάσκεψης των Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη 1992) (Κυρωτικό) Νόμο του 1994.

Έλεγχος εξοπλισμού κατά τη μετανηολόγηση πλοίου

8.-(1) Νέο πλοίο, το οποίο, ανεξαρτήτως σημαίας, δεν είναι νηολογημένο σε κράτος μέλος αλλά πρόκειται να νηολογηθεί στη Δημοκρατία, κατά τη μετανηολόγησή του υποβάλλεται σε επιθεώρηση από την Αρμόδια Αρχή, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η κατάσταση του εξοπλισμού του ανταποκρίνεται στα πιστοποιητικά ασφαλείας και είτε πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και φέρει το Σήμα είτε είναι ισοδύναμη, κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής, με τον εξοπλισμό που έχει λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(2) Ο εξοπλισμός αυτός αντικαθίσταται εάν δε φέρει το Σήμα ή εάν η Αρμόδια Αρχή κρίνει ότι δεν είναι ισοδύναμος.

(3) Ο εξοπλισμός που, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θεωρείται ισοδύναμος λαμβάνει από την Αρμόδια Αρχή πιστοποιητικό που τον συνοδεύει πάντοτε και περιλαμβάνει την άδεια αυτής για την τοποθέτηση ή εγκατάσταση του εξοπλισμού επί του πλοίου καθώς και τυχόν περιορισμούς ή όρους όσον αφορά στη χρησιμοποίησή του. Ο τύπος του πιστοποιητικού καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή.

(4) Καθόσον αφορά στο ραδιοεπικοινωνιακό εξοπλισμό, η Αρμόδια Αρχή απαιτεί να μην επηρεάζει αδικαιολόγητα τις απαιτήσεις του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων.

Κοινοποιημένοι οργανισμοί

9.-(1) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς τους οποίους αναγνωρίζει για τη διεξαγωγή των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 10, καθώς και τα ειδικά καθήκοντα τα οποία οι κοινοποιημένοι αυτοί οργανισμοί αναλαμβάνουν και τους αριθμούς αναγνώρισης που τους χορηγήθηκαν από την Επιτροπή. Οι οργανισμοί υποβάλλουν στην Αρμόδια Αρχή, όταν αυτή προτίθεται να τους αναγνωρίσει, πλήρεις πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ.

(2) Η Αρμόδια Αρχή ή αμερόληπτος εξωτερικός οργανισμός, ο οποίος έχει ορισθεί από αυτήν, πραγματοποιεί, ανά διετία τουλάχιστον, έλεγχο των εργασιών που επιτελούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί για λογαριασμό της. Ο έλεγχος εξασφαλίζει ότι ο κοινοποιημένος οργανισμός εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ.

(3) Η Αρμόδια Αρχή αποσύρει την αναγνώριση ενός κοινοποιημένου οργανισμού, εάν διαπιστώσει ότι δεν πληροί πλέον τα κριτήρια του Παραρτήματος Γ και ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη.

Διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας

10.-(1) Η διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας που περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα Β έχει ως εξής:

(α) Εξέταση τύπου ΕΚ (Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) (ενότητα Β) και πριν από τη διάθεση του εξοπλισμού στην αγορά και κατ' επιλογήν του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου εντός της Κοινότητας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, μεταξύ των δυνατοτήτων που περιλαμβάνονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Α, όλος ο εξοπλισμός υπόκειται σε-

(i) Δήλωση ΕΚ πιστότητας προς τον τύπο (ενότητα Γ)· ή

(ii) δήλωση ΕΚ πιστότητας προς τον τύπο (διασφάλιση ποιότητας παραγωγής) (ενότητα Δ)· ή

(iii) δήλωση ΕΚ πιστότητας προς τον τύπο (διασφάλιση ποιότητας προϊόντων) (ενότητα Ε)· ή

(iv) δήλωση ΕΚ πιστότητας προς τον τύπο (εξακρίβωση - επί προϊόντων) (ενότητα ΣΤ)· ή

(β) πλήρης διασφάλιση ποιότητας ΕΚ (ενότητα Η).

(2) Η δήλωση πιστότητας προς τον τύπο είναι γραπτή και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Β.

(3) Όσον αφορά στα τμήματα εξοπλισμού που παράγονται μεμονωμένα ή σε μικρές ποσότητες και όχι σε σειρά ή μαζικά, η διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας μπορεί να συνίσταται στην εξακρίβωση ΕΚ ανά μονάδα (ενότητα Ζ).

(4) Η Επιτροπή τηρεί ενημερωμένο κατάλογο εγκεκριμένων εξοπλισμών και των αιτήσεων που απορρίπτονται ή ανακαλούνται και το θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Σήμα πιστότητας

11.-(1) Στον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Α, ο οποίος πληροί τις σχετικές διεθνείς διατάξεις και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης πιστότητας, τοποθετείται το Σήμα από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας αντιπρόσωπο του.

(2) Το Σήμα ακολουθείται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που εξετέλεσε τη διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας, εάν ο οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, καθώς και από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο τοποθετήθηκε το Σήμα. Ο αριθμός αναγνώρισης τίθεται είτε από τον ίδιο τον οργανισμό υπ' ευθύνη του είτε από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας αντιπρόσωπο του.

(3) Το Σήμα εμφαίνεται στο Παράρτημα Δ.

(4) Το Σήμα τίθεται στον ίδιο τον εξοπλισμό ή στην πινακίδα με τα στοιχεία του, κατά τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο καθόλη την προβλεπόμενη διάρκεια χρήσης του εξοπλισμού. Όταν αυτό είναι αδύνατο ή αδικαιολόγητο ως εκ της φύσεως του εξοπλισμού, το Σήμα τίθεται στη συσκευασία του προϊόντος, σε ετικέτα ή σε φυλλάδιο.

(5) Απαγορεύεται η τοποθέτηση σημάτων ή επιγραφών δυνάμενων να παραπλανήσουν τρίτους ως προς τη σημασία ή τη γραφική απεικόνιση του Σήματος που αναφέρεται στον παρόντα Νόμο.

(6) Το Σήμα τοποθετείται στο τέλος της παραγωγής.

Δειγματοληπτικός έλεγχος εξοπλισμού που φέρει το Σήμα

12.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 7, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να πραγματοποιεί δειγματοληπτικό έλεγχο του εξοπλισμού που φέρει το Σήμα, κυκλοφορεί στην κυπριακή αγορά και δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί επί πλοίου, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που δεν προβλέπονται στις ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας στο Παράρτημα Β, διεξάγονται με δαπάνη της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 7, μετά την τοποθέτηση ή εγκατάσταση επί κυπριακού και κοινοτικού πλοίου εξοπλισμού που ικανοποιεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η αξιολόγηση εξοπλισμού από την Αρμόδια Αρχή επιτρέπεται, όταν από τις διεθνείς διατάξεις απαιτούνται λειτουργικές δοκιμές επιδόσεων επί του πλοίου για λόγους ασφαλείας ή/και πρόληψης της ρύπανσης με την προϋπόθεση ότι δεν επαναλαμβάνονται απλώς οι διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας που έχουν ήδη γίνει.

(3) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί ν' απαιτεί από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή από τον υπεύθυνο διάθεσης του εξοπλισμού στην κοινοτική αγορά να προσκομίσει τις εκθέσεις δοκιμής/επιθεώρησης.

Απόσυρση εξοπλισμού

13.-(1) Όταν διαπιστώνεται με επιθεώρηση ή με άλλο τρόπο ότι τμήμα εξοπλισμού αναφερόμενου στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Α, παρόλο που φέρει το Σήμα, έχει εγκατασταθεί ορθά, συντηρείται και χρησιμοποιείται για το σκοπό που προορίζεται, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή/και την ασφάλεια του πληρώματος των επιβατών ή, ενδεχομένως, άλλων ατόμων, ή να επηρεάσει δυσμενώς το θαλάσσιο περιβάλλον, η Αρμόδια Αρχή και οποιαδήποτε άλλη καθ' ύλην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα προκειμένου να αποσυρθεί ο εξοπλισμός από την αγορά ή να απαγορευθεί ή περιοριστεί η διάθεσή του στην αγορά ή η χρησιμοποίησή του επί πλοίου για το οποίο εκδίδει τα πιστοποιητικά ασφαλείας.

(2) Οι εν λόγω αρχές αιτιολογούν την απόφασή τους και, ειδικότερα, επισημαίνουν κατά πόσο η μη συμμόρφωση προς τον παρόντα Νόμο οφείλεται σε-

(α) Παράβαση του άρθρου 6(1) και 6(2) ·

(β) πλημμελή εφαρμογή των προτύπων δοκιμής που αναφέρονται στο άρθρο 6(1) και 6(2) ·

(γ) ατέλειες των ίδιων των προτύπων δοκιμής.

(3) Κατά την εφαρμογή των εδαφίων (1) και (2) η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή η Αρμόδια Αρχή ενημερώνεται από την Επιτροπή εάν τα μέτρα που έλαβε είναι δικαιολογημένα ή όχι και εάν δε θεωρηθούν δικαιολογημένα τότε αυτά επανεξετάζονται από την Αρμόδια Αρχή.

(4) Όταν ένα τμήμα εξοπλισμού που δεν πληροί τον παρόντα Νόμο φέρει το Σήμα, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα έναντι του επιθέσαντος το Σήμα και ενημερώνει την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη.

Εξαιρέσεις λόγω τεχνικών καινοτομιών

14.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 6, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τεχνικής καινοτομίας, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να επιτρέψει την τοποθέτηση ή εγκατάσταση σε κυπριακό και κοινοτικό πλοίο εξοπλισμού, ο οποίος δε συμμορφώνεται με τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας, εάν αποδεικνύεται με δοκιμή ή άλλο επαρκή κατά την κρίση της τρόπο ότι ο εξοπλισμός είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικός με εκείνον που υπέστη επιτυχώς τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας. Καθόσον αφορά στο ραδιοεπικοινωνιακό εξοπλισμό, η Αρμόδια Αρχή απαιτεί να μην επηρεάζει αδικαιολόγητα τις απαιτήσεις του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων.

(2) Οι εν λόγω διαδικασίες δοκιμών δεν πρέπει με κανένα τρόπο να διακρίνουν μεταξύ εξοπλισμού που κατασκευάζεται στη Δημοκρατία και εξοπλισμού που κατασκευάζεται σε άλλα κράτη μέλη.

(3) Στον εξοπλισμό που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου χορηγείται από την Αρμόδια Αρχή πιστοποιητικό, το οποίο το συνοδεύει πάντοτε και περιέχει την άδεια αυτής για την τοποθέτηση του εξοπλισμού αυτού επί του πλοίου και τυχόν περιορισμούς ή διατάξεις σχετικά με τη χρήση αυτού. Ο τύπος του πιστοποιητικού καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή.

(4) Όταν η Αρμόδια Αρχή ή οποιαδήποτε άλλη καθ' ύλην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά ή την τοποθέτηση επί κυπριακού και κοινοτικού πλοίου εξοπλισμού που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Αρμόδια Αρχή ανακοινώνει αμέσως στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη τα στοιχεία της άδειας αυτής μαζί με τις εκθέσεις όλων των δοκιμών, αξιολογήσεων και διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας.

(5) Όταν ένα πλοίο που φέρει εξοπλισμό που εμπίπτει στο εδάφιο (1) μετανηολογείται στη Δημοκρατία από νηολόγιο κράτους μέλους, τότε η Αρμόδια Αρχή μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δοκιμών και πρακτικών επιδείξεων, για να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικός με εκείνον που υπέστη επιτυχώς τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας.

Κατ' εξαίρεση τοποθέτηση εξοπλισμού για λόγους δοκιμής ή αξιολόγησης

15.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 6, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να επιτρέψει σε εξοπλισμό που δεν υπέστη επιτυχώς τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας ή δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 14 να τοποθετείται, για λόγους δοκιμής ή αξιολόγησης εξοπλισμού, σε κυπριακό και κοινοτικό πλοίο εφόσον-

(α) Στον εξοπλισμό χορηγείται πιστοποιητικό από την Αρμόδια Αρχή, το οποίο τον συνοδεύει πάντοτε και περιέχει την άδεια αυτής για τοποθέτηση του εν λόγω εξοπλισμού επί κυπριακού και κοινοτικού πλοίου και τυχόν περιορισμούς ή διατάξεις σχετικά με τη χρήση αυτού·

(β) η άδεια έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια·

(γ) ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται στη θέση άλλου εξοπλισμού που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου και δεν αντικαθιστά τον εν λόγω εξοπλισμό, ο οποίος και πρέπει να διατηρείται επί κυπριακού και κοινοτικού πλοίου σε λειτουργική κατάσταση και για άμεση χρήση.

(2) Καθόσον αφορά στο ραδιοεπικοινωνιακό εξοπλισμό, η Αρμόδια Αρχή απαιτεί να μην επηρεάζει αδικαιολόγητα τις απαιτήσεις του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων.

Αντικατάσταση εξοπλισμού σε εξαιρετικές περιστάσεις

16.-(1) Όταν ο εξοπλισμός πρέπει να αντικατασταθεί σε λιμένα εκτός της Κοινότητας και σε εξαιρετικές περιστάσεις που αιτιολογούνται δεόντως στην Αρμόδια Αρχή, όπου είναι αδύνατο από άποψη χρόνου, καθυστέρησης και κόστους να τοποθετηθεί ή να εγκατασταθεί επί του πλοίου εξοπλισμός υποβληθείς σε εξέταση τύπου ΕΚ, επιτρέπεται να τοποθετείται άλλος εξοπλισμός σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Ο εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά εκδοθέντα από αναγνωρισμένο οργανισμό ισοδύναμο με κοινοποιημένο οργανισμό, όταν μεταξύ της Κοινότητας και της οικείας τρίτης χώρας έχει συναφθεί συμφωνία για αμοιβαία αναγνώριση των οργανισμών αυτών

(β) εάν αποδειχθεί αδύνατη η συμμόρφωση με τις διατάξεις της παραγράφου (α), μπορεί να τοποθετείται ή να εγκαθίσταται επί πλοίου εξοπλισμός που συνοδεύεται από δικαιολογητικά εκδοθέντα από κράτος μέλος του ΙΜΟ που είναι συμβαλλόμενο μέρος των οικείων συμβάσεων, ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις του εν λόγω οργανισμού, με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3).

(2) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνεται αμέσως για τη φύση και τα χαρακτηριστικά του άλλου εξοπλισμού.

(3) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει, το ταχύτερο, ότι ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο εδάφιο (1), μαζί με την τεκμηρίωση δοκιμής του, πληροί τις απαιτήσεις των διεθνών διατάξεων και τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Καθόσον αφορά στο ραδιοεπικοινωνιακό εξοπλισμό, η Αρμόδια Αρχή απαιτεί να μην επηρεάζει αδικαιολόγητα τις απαιτήσεις του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων.

Απαγόρευση απόπλου

17.-(1) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαγορεύει τον απόπλου των πλοίων επί των οποίων έχει εφαρμογή ο παρών Νόμος, εάν δεν τηρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 6(1), 8(2), 8(3), 8(4), 11(1), 11(5), 13(1), 14(3), 15(1)(α), 15(2) και 16(4) του παρόντος Νόμου και των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Εφόσον κατά την επιθεώρηση η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων που καθορίζονται στο εδάφιο (1), προβαίνει σε βεβαίωση της παράβασης, συντάσσει σχετική έκθεση, καλεί τον πλοίαρχο σε απολογία και δύναται να απαγορεύσει τον απόπλου του πλοίου μέχρις ότου βεβαιωθεί ότι έχει αποκατασταθεί η αιτία της μη συμμόρφωσής του και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καταβληθεί οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο ήθελε επιβληθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18.

(3) Τα έξοδα επιθεώρησης του πλοίου για βεβαίωση της αποκατάστασης της παράβασης βαρύνουν το πλοίο και καταβάλλονται προ της άρσης της απαγόρευσης απόπλου.

(4) Κατά την άσκηση του ελέγχου από τη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη απαγόρευση απόπλου ή η καθυστέρηση πλοίου.

(5) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απαγόρευσης απόπλου ή καθυστέρησης, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου δικαιούται αποζημίωση για τις τυχόν απώλειες ή ζημιά που έχει υποστεί:

Νοείται ότι σε περίπτωση, που προβάλλεται ο ισχυρισμός της αδικαιολόγητης απαγόρευσης απόπλου ή καθυστέρησης, το βάρος της απόδειξης φέρει ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου.

Διοικητικό πρόστιμο

18.-(1) Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών τιμωρείται, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης δυνάμει του παρόντος ή άλλου Νόμου, με διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή στον πλοίαρχο, με αιτιολογημένη απόφαση της Αρμόδιας Αρχής που βεβαιώνει την παράβαση.

(3) Τα κριτήρια υπολογισμού του ύψους του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου δυνάμει του εδαφίου (2) προστίμου θα καθορίζονται ενδεικτικά σε οδηγίες του Υπουργού, χωρίς τούτο να περιορίζει, μέσα στα πλαίσια των οδηγιών, τη διακριτική ευχέρεια της Αρμόδιας Αρχής, που βεβαιώνει τη συγκεκριμένη παράβαση, να αποφασίζει ελεύθερα με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(4) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή στον πλοίαρχο την περί επιβολής διοικητικού προστίμου απόφασή της και δεν επιτρέπει άρση της κατά το άρθρο 17 απαγόρευσης απόπλου, μέχρις ότου καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο ή κατατεθεί τραπεζική εγγύηση αναγνωρισμένης τράπεζας για ίσο ποσό, και με όρους που ικανοποιούν την Αρμόδια Αρχή.

Ιεραρχική προσφυγή

19.-(1) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου ή ο εκπρόσωπός του στη Δημοκρατία, έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού κατά απόφασης απαγόρευσης απόπλου ή επιβολής διοικητικού προστίμου, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, προκειμένου περί παράβασης που βεβαιώνεται σε λιμάνι της Δημοκρατίας ή εξήντα ημερών, προκειμένου περί παράβασης που βεβαιώνεται σε λιμάνι της αλλοδαπής.

(2) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σ' αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς, αποφασίζει για την τύχη της σύμφωνα με το εδάφιο (4) το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα ημερών.

(4) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(5) Οι επιθεωρητές πλοίων ενημερώνουν δεόντως τον πλοίαρχο του πλοίου για το κατά το εδάφιο (1) δικαίωμα προσφυγής.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου ή η τραπεζική εγγύηση καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία, αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών, είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή του διοικητικού προστίμου είτε, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, από την κοινοποίηση της επί της προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού.

Ποινικά αδικήματα

20.-(1) Διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές, ο πλοίαρχος, ο οποίος, επιχειρεί τον απόπλου πλοίου κατά παράβαση απαγόρευσης απόπλου που επεβλήθη στο πλοίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.

(2) Το ίδιο πιο πάνω αδίκημα διαπράττει ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο, εν γνώσει του, συμπράττει ή συντρέχει στην τέλεση του κατά το εδάφιο (1) αδικήματος.

(3) Διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση μέχρι τριών ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι επτά χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές, ο κατασκευαστής εξοπλισμού πλοίων, ο οποίος, κατά παράβαση του άρθρου 13(1) δεν αποσύρει τον εξοπλισμό από την αγορά ή δεν περιορίζει τη διάθεσή του στην αγορά σύμφωνα με το μέτρο το οποίο του επιβλήθηκε από την Αρμόδια Αρχή.

(4) Διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση μέχρι τριών ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι επτά χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές, ο κατασκευαστής εξοπλισμού πλοίων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τοποθετήσει σήματα ή επιγραφές δυνάμενα να παραπλανήσουν τρίτους ως προς τη σημασία ή τη γραφική απεικόνιση του Σήματος που αναφέρεται στον παρόντα Νόμο.

(5) Διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση μέχρι τριών ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι επτά χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές, ο κατασκευαστής εξοπλισμού πλοίων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο τοποθετεί Σήμα ή αριθμό αναγνώρισης κοινοποιημένου οργανισμού κατά παράβαση του άρθρου 11.

Κανονισμοί

21.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς δημοσιευόμενους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψή τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών παρέλθει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, εκτός αν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά, τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής τους.

Διατάγματα

22.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί με διάταγμα οποιοδήποτε Παράρτημα του παρόντος Νόμου και οποιοδήποτε Παράρτημα των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Έκαστο διάταγμα, το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (1), δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, εκτός αν προβλέπεται σε αυτό διαφορετικά, τίθεται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής του.

Αναδρομική ισχύς γνωστοποιήσεων

22Α. Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

23. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

(Άρθρα 2, 3, 6,7,10,11,13 και 22)

Μέρος 1: Εξοπλισμός με αναλυτικά πρότυπα δοκιμής που υπάρχουν ήδη στους διεθνείς κανονισμούς*

 

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ, ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΜΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ (ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ) ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

 

1. Σωστικά μέσα

Αριθμός είδους

Περιγραφή είδους

Κανονισμός Solas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»

Εφαρμοστέοι κανονισμοί της Solas 74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ(')

Πρότυπα δοκιμής(2)

Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας

Β+C

B+D Β+Ε B+F G Η
Α.1/1.1 Κυκλικά σωσίβια Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/7.1 και ΙΙΙ/34, Απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α. 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x
Α1/1.2 Φώτα θέσεως για σωστικά μέσα Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός III/7.1.3, III/22.3.1, ΙΙΙ/32.2.2 και IΙI/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x
Α.1/1.3. Αυτόματες καπνογόνες συσκευές κυκλικών σωσιβίων Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/7.1 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48 (66). Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x
Α1/1.4. Σωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια) Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/7.2 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689(17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66), ΕΝ 394, ΕΝ396 + Α1, ΕΝ 399 + Α1 x x x
Α1/1.5 Στολές εμβάπτισης και προστατευτικές στολές Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/7.3 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.889 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x
Α1/1.6 Στολές εμβάπτισης και προστατευτικές στολές ταξινομημένες ως σωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια) Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/7.3 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689(17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x
Α1/1.7 Θερμικές προστατευτικές ενδυμασίες Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/22.4, ΙΙΙ/32.3 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689(17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x
Α.1/1.8 Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου (πυροτεχνήματα) Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός III/6.3 και III/34, απόφαση IMO MSC 48(66) Απόφαση IMO Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x
Α.1/1.9 Βεγγαλικά χειρός (πυροτεχνήματα) Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC 48(66)
Απόφαση IMO Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x
Α.1/1.10 Επιπλέοντα καπνογόνα (πυροτεχνήματα) Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x
Α.1/1.11 Ορμιδοβόλος συσκευή (πυροτεχνήματα) Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός III/18 και III/34, απόφαση IMO MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x
Α. 1/1.12 Πνευστές σωσίβιες σχεδίες Κανονισμός III/4
Κανονισμός III/21, III/31 και ΙΙΙ/34, απόφαση IMO MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x
Α.1/1.13 Άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/21, III/31 και ΙΙΙ/34, απόφαση IMO MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x
Α.1/1.14 Αυτόματα αυτοανορθούμενες σωσίβιες σχεδίες Κανονισμός ΙΙΙ/4 και III/26.2.4 Κανονισμός ΙΙΙ/26.2 και ΙΙΙ/34, απόφαση IΜΟ MSC 48(66) ΙΜΟ εγκύκλιος MSC/809 Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) και το παράρτημα της εγκυκλίου MSC/809(3)
x
Α.1/1.15 Καλυμμένες αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες Κανονισμός III/4 και III/26.2.4 Κανονισμός III/26.2 και ΙΙΙ/34. απόφαση IMO MSC 43(66) εγκύκλιος IMO MSC 809 Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) και το παράρτημα της εγκυκλίου MSC/809 (3) x
Α.1/1.16 Διατάξεις επίπλευσης σωσίβιων σχεδιών (υδροστατικοί μηχανισμοί ελευθέρωσης) Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/13.4 και III/34, απόφαση IMO MSC 48(66) ΙΜΟ εγκύκλιος MSC/811 Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66)
x x x
Α.1/1.17 Σωσίβιες λέμβοι Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/21, ΙΙΙ/31 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x
Α.1/1.18 Άκαμπτες Λέμβοι έκτακτης ανάγκης Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός III/21, III/31 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54 (66) x x
Α.1/1.19 Πνευστές Λέμβοι έκτακτης ανάγκης
Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός III/21, III/31 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66)
x x
Α.1/1.20 Ταχείες Λέμβοι έκτακτης ανάγκης Κανονισμός ΙΙΙ/4 και III/26.3.1
Κανονισμός ΙΙΙ/26.3 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) ΙΜΟ εγκύκλιος MSC/809
Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) και το παράρτημα της εγκυκλίου MSC/809 (3) x x
Α. 1/1.21 Μέσα καθαίρεσης με αγόμενα και βίντσια (επωτίδες) Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/23, ΙΙΙ/33 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66)
x x x x
Α.1/1.22 Μέσα καθαίρεσης τύπου προαγωγής σε σωστικά μέσα
Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x
Α.1/1.23 Μέσα καθαίρεσης τύπου βαρύτητας σε σωσίβιες Λέμβους
Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x
Α.1/1.24 Μέσα καθαίρεσης σε σωσίβιες σχεδίες Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x x
Α.1/1.25 Μέσα καθαίρεσης σε ταχείες λέμβους έκτακτης ανάγκης Κανονισμός ΙΙΙ/4 και III/26.3.2. Κανονισμός III/26.3 και mm, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) ΙΜΟ εγκύκλιος MSC/809 Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) και το παράρτημα της εγκυκλίου MSC/809 (3) x x x
Α.1./1.26 Μηχανισμοί ελευθέρωσης σε σωσίβιες λέμβους, λέμβους έκτακτης ανάγκης και σωσίβιες σχεδίες που καθαίρονται με αγόμενο ή αγόμενα. Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC 48(66)
Απόφαση ΙΜΟ Α.689(17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x
Α. 1/1.27 Συστήματα εκκένωσης πλοίου Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/34, απόφαση IMO MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689(17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x
Α. 1/1.28 Μέσα διάσωσης Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/26.4 και III/34, απόφαση IMO MSC 48(66). ΙΜΟ εγκύκλιος MSC/810 Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) εγκύκλιος MSC/810 (παράγραφος 3) x
Α. 1/1.29 Κλίμακες επιβίβασης Κανονισμός ΗΙ/4
Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689(17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x
Α. 1/1.30 Οπισθανακλαστικά υλικά Κανονισμός ΠΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/34, απόφαση IMO MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.658(16) παράρτημα 2 x x x
Α.1/1.31 Αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VHF σωστικού εξοπλισμού Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/6.2.1, απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟ Α.809(19), απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) ETS 300 162, ETS 300 225, ΕΝ 300 828, ΕΝ 60945 IEC 61097-12, IEC 60945 x x x x
Α.1/1.32 Αναμεταδότες SAR 9 GHz(SART) Κανονισμός III/4, IV/14 και Χ/3 Κανονισμός ΙΙΙ/6.2.2., IV/7.1.3, Χ/3 απόφαση ΙΜΟ Α.530(13), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.802 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), TTU-R Μ.628-2 ΕΝ 61097-1, ΕΝ 60945- 3 IEC 61097-1, IEC 60945 x x x x
Α.1/1/33 Ανακλαστήρας ραντάρ σε σωσίβιες λέμβους και λέμβους έκτακτης ανάγκης Κανονισμός IIΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/34, απόφαση IMO MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.384(Χ), ΕΝ 8729 ISO 8729 x x x x
Α.1/1.34 Πυξίδα σε σωσίβιες λέμβους και λέμβους έκτακτης ανάγκης Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) ISO 613, ISO 10316 x x x x
Α.1/1.35
Φορητός εξοπλισμός πυροσβέστης σε σωσίβιες λέμβους και λέμβους έκτακτης ανάγκης Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66), απόφαση ΙΜΟ Α602 (15) ΕΝ 3-1/Α1, 3-2, 3-3, 3- 4, 3-5, 3-6 x x x
Α.1/1.36 Κινητήρας πρόωσης σωσίβιας λέμβου Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689(17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC .54(66) x x x
Α.1/1.37 Κινητήρας πρόωσης λέμβου έκτακτης ανάγκης Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689(17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x

(*) Όταν στην έκτη στήλη σημειώνεται η ενότητα Η, νοείται η ενότητα Η μαζί με το πιστοποιητικό αξιολόγησης σχεδιασμού.

(1) Οι συστάσεις ITU είναι εκείνες που αναφέρονται στις διεθνείς συμβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίου του ΙΜΟ.

(2) Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις ΙΜΟ, εφαρμόζονται, μόνον τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα οικεία μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και αποκλείονται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων.

(3) Η τροποποίηση από το παράρτημα της εγκυκλίου MSC 809 ισχύει μόνο εάν ο εξοπλισμός πρόκειται να τοποθετηθεί σε επιβατικά πλοία RO-RO.

 

2. Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανση

Αριθμός είδους

Περιγραφή είδους

Κανονισμός Marpol 73/78, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»

Εφαρμοστέος κανονισμός Marpol 73/78, όπως τροποποιήθηκε, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ

Πρότυπα δοκιμής (1)

Ενότητες για τη αξιολόγησητης πιστότητας

Β+C B+D Β+Ε B+F G Η
Α1/2.1

Εξοπλισμός φίλτρουελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο μέχρι και 15 ppm)

Παράρτημα I, κανονισμός 16 (4), (5) και (7) Παράρτημα I, κανονισμός 16 (1) και (2) MEPC 60 (33) x x x
Α1/2.2. Ανιχνευτές επιφάνειας ύδατος/ελαίου Παράρτημα 1, κανονισμός 15 (3) (b) Παράρτημα I, κανονισμός 15 (3) (b) MEPC 5 (XIII) x x x
Α1/2.3. Μετρητές συγκέντρωσης ελαίου Παράρτημα 1, κανονισμός 16 (5) Παράρτημα I, κανονισμός 16 (2) MEPC 60 (33) x x x
Α.1/2.4. Μονάδες επεξεργασίας που προορίζονται για τοποθέτηση σε υφιστάμενο εξοπλισμό διαχωρισμού ύδατος/ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο μέχρι και 15 ppm) Παράρτημα 1, κανονισμός 16 (5) Παράρτημα 1, κανονισμός 16 (5) Απόφαση ΙΜΟ, Α444 (XI) MEPC 60 (33) x x x
Α.1/2.5. Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της απόρριψης πετρελαίου από πετρελαιοφόρο. Παράρτημα 1, κανονισμός 15 (3) Παράρτημα 1, κανονισμός 15 (3) Απόφαση ΙΜΟ Α.586 (14) x x x
Α.1/2.6 Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων Παράρτημα IV, κανονισμός 8 (b) Παράρτημα IV, κανονισμός 8 (b) MEPC 2 (VI) x x x x
Α.1/2.7. Αποτεφρωτήρες επί του σκάφους Παράρτημα VI, κανονισμός 16 (2) Παράρτημα VI, κανονισμός 16 (2) MEPC 76 (40) x x x x

(1) Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις ΙΜΟ, εφαρμόζονται μόνον τα πρότυπα δοκιμής και περιέχονται στα οικεία μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και αποκλείονται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων.

 

 

3. Πυρασφάλεια

Αριθμός είδους Περιγραφή είδους Κανονισμός Solas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση τύπου» Εφαρμοστέοι κανονισμοί της Solas 74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ Πρότυπα δοκιμής (1) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας
Β+C B+D Β+Ε Β+F G Η
Α.1/3.1. Αρχικές επικαλύψεις καταστρωμάτων Κανονισμός ΙΙ-2/34.8, II-2/49.3 Κανονισμός ΙΙ-2/34.8, ΙΙ-2/49.3 Απόφαση IMO Α.687 (17), ΙΜΟ εγκύκλιος MSC 549, απόφαση IMO MSC 61(67) παράρτημα 1, τμήματα 2 και 6 και παράρτημα 2 x
Α. 1/3.2 Φορητοί πυροσβεστήρες Κανονισμός II-2/6.1
Κανονισμός ΙΙ-2/6, απόφαση IMO Α.602 (15) ΕΝ 3-1/Α1, 3-2, 3-3, 3- 4, 3-5,3-6 x x x
Α1/3.3 Εξάρτυση πυροσβέστη: προστατευτική ενδυμασία Κανονισμός II-2/17.1.1.1 Κανονισμός II- 2/17.1.1.1 ΕΝ 366, ΕΝ 469 ή ΕΝ 531, ΕΝ 532, ΕΝ 20811 x
Α.1/3.4 Εξάρτυση πυροσβέστη: μπότες
Κανονισμός II-2/17.1.1.2 Κανονισμός II- 2/17.1.1.2 ΕΝ 344, ΕΝ 344-2, ΕΝ 345, ΕΝ 345-2 x
Α.1/3.5 Εξάρτυση πυροσβέστη: γάντια Κανονισμός II-2/17.1.1.2 Κανονισμός II- 2/17.1.1.2 ΕΝ 659
x
Α.1/13.6 Εξάρτυση πυροσβέστη: κράνος Κανονισμός II-2/17.1.1.3 Κανονισμός II- 2/17.1.1.3 ΕΝ 443 x
Α.1/13.7 Αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα Κανονισμός II-2/17.1.2 Κανονισμός II- 2/17.1.2.2 ΕΝ 137 x
Α.1/3.8 Αναπνευστική συσκευή με παροχή αέρα για χρήση με μάσκα καπνού ή διηθητική μάσκα Κανονισμός II-2/17.1.2 Κανονισμός II- 2/17.1.2.1 ΕΝ 138, ΕΝ 139 x
Α.1/3.9 Συστήματα ραντιστήρια ισοδύναμα με αυτά που αναφέρονται στον κανονισμό Solas II-2/12 Κανονισμός II-2/36.1.2., ΙΙ-2/36.2, II-2/41-2.5 Κανονισμός II-2/12, II-2/36.1.2, ΙΙ-2/36.2, II-2/41-2.5 Απόφαση IMO Α.800 (19) x x
Α.1/3.10 Ακροσωλήνια μόνιμων συστημάτων κατάσβεσης πυρκαγιάς με ραντισμό νερού υπό πίεση στους χώρους μηχανών Κανονισμός II-2/10.1 Κανονισμός II-2/10.1 ΙΜΟ Εγκύκλιος MSC/668 όπως τροποποιήθηκε από τον ΙΜΟ εγκύκλιο MSC/728 x x x
Α.1/3.11 Πυροστεγανότητα τμημάτων κλάσεων «Α» και «δ» Κανονισμός ΙΙ-2/3.3.5, ΙΙ-2/3.4.4 Κανονισμός ΙΙ-2/3.3.5, II-2/16.11, ΙΙ-2/3.4.4
Απόφαση ΙΜΟ Α 754 (18), απόφαση IMO MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3 και παράρτημα 2 x x x
Α.1/3.12 Μηχανισμοί για την πρόληψη της μετάδοσης της φλόγας σε δεξαμενές φορτίου πετρελαιοφόρων Κανονισμός II-2/59.1.5, II-2/59.1.4,II-2/59.2 Κανονισμός II-2/59.1.5, II-2/59.1.4, ΙΙ-2/59.2 Εγκύκλιος ΙΜΟ MSC/450/αναθ. 1 ΙΜΟ εγκύκλιος MSC/677 x x x
Α.1/3.13 Άκαυστα υλικά που χρησιμοποιούνται σε τμήματα κλάσεως «Α», «Β» και «C» Κανονισμός II-2/3.1, II-2/3.3.4, ΙΙ-2/3.4.3, II-2/3.5 Κανονισμός ΙΙ-2/3.1, II-2/3.3.4,II-2/3.4.3, II-2/3.5 Απόφαση ΙΜΟ Α 799 (19), απόφαση ΙΜΟ MSC 61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 1 και παράρτημα 2 x x x
Α.1/3.14 Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες που διαπερνούν τμήματα κλάσεως «Α» ή «Β» Κανονισμός II-2/3.3.5, ΙΙ-2/3.4.4,II-2/18.2.1 Κανονισμός II-2/13.2.1 Απόφαση ΙΜΟ Α 753 (18), απόφαση ΙΜΟ Α 754 (18), απόφαση ΙΜΟ MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3
x x x
Α.1/3.15 Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ Κανονισμός II-2/3.3.5, II-2/18.2.2. Κανονισμός II-2/18.2.2 Απόφαση ΙΜΟ Α 753 (18) x x x
Α.1/3.16 Πυρίμαχες πόρτες Κανονισμός ΙΙ-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/30.2, II-2/31.1, ΙΙ-2/47 Κανονισμός ΙΙ-2/30.2, II-2/31.1, ΙΙ-2/47 Απόφαση ΙΜΟ Α 754 (18), απόφαση ΙΜΟ MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3
x x x
Α.1/3.17 Συστήματα ελέγχου πυρίμαχων πόρτων Κανονισμός II-2/30.4.15 Κανονισμός II-2/30.4.15 Απόφαση ΙΜΟ Α 754 (18), απόφαση (MO MSC 61 (67). παράρτημα 1 τμήμα 4
x x x
Α.1/3.18 Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων που εμποδίζουν τη διάδοση της φλόγας Κανονισμός II-2/3.8, II-2/34.7,II-2/49.2 Κανονισμός ΙΙ-2/3.8, II-2/3.23.4,II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II- 2/32.1.4.3.1, ΙΙ-2/34.2, ΙΙ-2/34.3, II-2/49.1,II-2/50.3.1. Απόφαση ΙΜΟ Α 653 (16), απόφαση ΙΜΟ MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήματα 2 και 5 και παράρτημα 2 ISO 1716 (2) x x x
Α.1/3.19
Υφάσματα, κουρτίνες και άλλα αιωρούμενα κλωστοϋφαντουργικά υλικά και φιλμ Κανονισμός II-2/3.23.3
Κανονισμός ΙΙ-2/3.23.3 Απόφαση ΙΜΟ MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 7 x x x
Α.1/3.20 Ταπετσαρισμένα έπιπλα Κανονισμός ΙΙ-2/3.23.6 Κανονισμός ΙΙ-2/3.23.6, ΙΙ-2/34 Απόφαση ΙΜΟ Α652 (16), απόφαση ΙΜΟ MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 8 x x x
Α.1/3.21 Στοιχείο κλινοστρωμνής Κανονισμός II-2/3.23.7 Κανονισμός ΙΙ-2/3.23.7, ΙΙ-2/34 Απόφαση ΙΜΟ Α688 (17). απόφαση ΙΜΟ MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 9 x x x
Α.1/3.22 Κλαπέτα απομονώσεως πυρός Κανονισμός ΙΙ-2/3.3.5, II-2/16.11 Κανονισμός II-2/16, II-2/32, II-2/48 Απόφαση IMO A.754 (18), απόφαση IMO MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3 και παράρτημα 2 x x x
Α.1/3.23 Διεισδύσεις άκαυστων αγωγών σε τμήματα της κλάσεως «Α» Κανονισμός II-2/3.3.5, II-2/16.11,II-2/18.1.1 Κανονισμός II-2/16, II-2/32, ΙΙ-2/48 Απόφαση IMO Α.754 (18), απόφαση IMO MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3 και παράρτημα 2 x x x
Α.1/3.24 Διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων σε τμήματα της κλάσεως «Α» Κανονισμός ΙΙ-2/3.3.5, II-2/18.1.1,II-2/18.1.2 Κανονισμός II-2/18.1.1, II-2/18.1.2 Απόφαση IMo Α.754 (18), απόφαση IMO MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3 και παράρτημα 2 x x x
Α.1/3.25 Παράθυρα και παράπλευρα φινιστρίνια Κανονισμός ΙΙ-2/3.3.5. ΙΙ-2/33 Κανονισμός ΙΙ-2/33 Απόφαση ΙΜΟ Α.754 (18), απόφαση IMO MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3 και παράρτημα 2 εγκύκλιος MSC/727 x x x

(1)  Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις ΙΜΟ. εφαρμόζονται μόνον τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα οικεία μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και αποκλείονται οι διατάξεις των  ίδιων των αποφάσεων.

(2) Στις περιπτώσεις που τα υλικά επικάλυψης επιφανειών απαιτείται να έχουν μία συγκεκριμένη μέγιστη θερμαντική ικανότητα, αυτή θα μετράται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1716.

 

 

4. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας

Αριθμός είδους Περιγραφή είδους Κανονισμός Solas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση τύπου» Εφαρμοστέοι κανονισμοί της Solas 74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ(') Πρότυπα δοκιμής (2) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας
Β+C B+D Β+Ε B+F G Η
Α.1/4.1 Μαγνητική πυξίδα Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (b), κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.382(Χ), απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) ΕΝ 81162-1, ΕΝ 60945, ISO 449, ISO 613, ISO 694, ISO 1069, ISO 2269, ISO 10316 x x x x
Α.1/4.2. Ηλεκτρομαγνητική πυξίδα Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (b), κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO Α.694 (17). απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) EN 61162-1, EN 60945, ISO 11606, IEC 60945 x
x
x
x
Α.1/4.3 Γυροσκόπιο Κανονισμός V/12 (r) Κανονισμός V/12 (d). απόφαση IMO Α.424 (XI). απόφαση IMO Α.694 (17). απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) EN 61162-1, EN 60945, EN 8728 IEC 61162-1, IEC 60945, ISO 8728 x x x x
A.1/4.4 Ραντάρ Κανονισμός V/12 (r) Κανονισμός V/12 (g), Κανονισμός V/12 (h). απόφαση IMO Α.477 (XII), απόφαση IMO Α.694 (17). απόφαση IMO Α.813 (19).απόφαση ΙΜΟ MSC 64(67) παράρτημα 4 EN 60936, EN 60945, EN 61162-1 IEC 60936, IEC 60945 IEC 61162-1 x x x x
Α.1/4.5 Βοηθήματα αυτόματης υποτύπωσης ραντάρ (ARPA) Κανονισμός V/12 (r) Κανονισμός V/12 (]), απόφαση IMO Α.422 (XI). απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17). απόφαση IMO Α.813 (19). απόφαση IMO Α.823 (19) EN 60872, EN 60945, EN 61162-1 IEC 60872, IEC 60945, IEC 61162-1 x x x x
Α.1/4.6 Ηχοβολιστική συσκευή Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (k), κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO Α.224 (VII). απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17). απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). απόφαση ΙΜΟ MSC74(69) παράρτημα 4 EN 9875, EN 61162-1 EN 60945 ISO 9875, IEC 61162-1, IEC 60945 x x x x
Α. 1/4.7 Μηχανισμός ένδειξης ταχύτητας και απόστασης (Δρομόμετρο) Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (1), κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO Α.478 (XII), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17). απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). απόφαση ΙΜΟ Α824(19) EN 61023, EN 61162-1, EN 60945- IEC 61023. IEC 61162- 1. IEC 60945 x x x x
Α.1/4.8 Γωνία πηδαλίου,στροφές ανά λεπτό (rpm), ενδείκτης προνευστασμού Κανονισμός V/12 (r) Κανονισμός V/12 (m), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). ΕΝ 60945• IEC 60945 x x x x
Α1/4.9 Ενδείκτης στροφής Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (η), κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.526 (13). απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945-IEC 61162-1, IEC 60945 x x x x
Α.1/4.10 ραδιογωνιόμετρο Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (ρ), κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.259 (13), απόφαση ΙΜΟ Α665 (16), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) ΕΝ 60945- IEC 60945 x x x x
Α1/4.11 Loran-C Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (ρ), κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.529 (13), απόφαση ΙΜΟ Α694 (17). απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). απόφαση ΙΜΟ Α.818(19) ΕΝ 61075, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945-IEC 61 75, IEC 61162- 1, IEC 60945 x x x x
Α1/4.12 Chayka Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (ρ), κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.529 (13), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α813 (19). απόφαση ΙΜΟ Α818(19) ΕΝ 61075, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945 IEC 61075, IEC61162- 1, IEC 60945 x x x x
Α.1/4.13 Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας - Decca Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α529 (13), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17). απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.816(19) ΕΝ 61135, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945• IEC61135, IEC61162- 1, IEC 60945 x x x x
Α.1/4.14 GFS Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12(p), κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO Α529 (13), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ A.81W(19) ΕΝ 61108-1, ΕΝ 61162- 1, ΕΝ 60945• IEC 61108-1, IEC 61162-1, IEC 60945 x x x x
Α.1/4.15 GLONASS Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (p), κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO Α.529 (13), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση IMO MSC.53 (66) ΕΝ 61108-1, ΕΝ 61162- 1, ΕΝ 60945• IEC 61108-1, IEC 61162-1, IEC 60945 x x x x
Α1/4.16 Αυτόματος πιλότος (σύστημα ελέγχου πορείας) Κανονισμός V/19 Κανονισμός V/19, απόφαση ΙΜΟ Α.342(ΙΧ), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC64(67), παράρτημα 3, απόφαση IMO Α694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α813(19) ISO/TR 11674, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945 ISO/TR 11674, IEC 61162-1, IEC 60945 x x x x
Α1/4.17 Μηχανικός ανυψωτικός φορτωτής Κανονισμός V/17 (b) Κανονισμός V/17 (b), απόφαση ΙΜΟ Α.426(ΧΙ), ΙΜΟ εγκύκλιος MSC/568/Αναθ. 1 Απόφαση ΙΜΟ Α.667(16), ISO 799

(1)  Οι συστάσεις UIT είναι εκείνες που αναφέρονται στις διεθνείς συμβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του ΙΜΟ.

(2)  Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις ΙΜΟ, εφαρμόζονται μόνον τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα οικεία μέρη των παραρτημάτων και αποκλείονται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων.

 

 

5. Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας

Αριθμός είδους Περιγραφή είδους Κανονισμός Solas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση τύπου» Εφαρμοστέοι κανονισμοί της Solas 74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ(') Πρότυπα δοκιμής (2) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας
Β+C B+D Β+Ε B+F G Η
Α.1/5.1 Ραδιοεγκατάσταση VHF για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) και ραδιοτηλεφωνία Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.1.1, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.524 (13), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.803 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). απόφαση ΙΜΟ MSC 68 (68) παράρτημα 1, ITU-R 493, ITU-R 541 ETS 300 162-2, ETS 300 338, ΕΝ 300 828, ΕΝ 60945-IEC 61097-3, IEC 61097-7, IEC 60945 x x x x
Α.1/5.2 Δέκτης φυλακής ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης VH Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.1.2, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.609 (15). απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.803 (19), απόφαση ΙΜΟ Α813 (19). απόφαση ΙΜΟ MSC 68(68), παράρτημα 1, ITU-R493, ITU-R541 ETS 300 162-2, ETS 300 338, ETS 300 828, ΕΝ 301 033, ΕΝ 60945-1EC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945 x x x x
Α.1/5.3 Δέκτης NAVTEX Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.1.4, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.525 (13), απόφαση ΙΜΟ Α694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). ITU-R 540. ITU-R 625 ETS300 065 + A1.EN 301 011, ΕΝ 60945-IEC 61097-6, IEC 60945 x x x x
Α.1/5.4 Δέκτης EGC Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.1.5, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.570 (14), απόφαση ΙΜΟ Α.664 (16), απόφαση ΙΜΟ Α694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.613 (19) ETS 300 460 + A1, ΕΝ 301011, ΕΝ 60945-IEC 61097-4, IEC 60945 x x x x
Α1/5.5 Εξοπλισμός υψηλής συχνότητας για λήψη πληροφοριών ναυτικής ασφάλειας (MSI) (δέκτης NBDP) Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.1.5, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17). απόφαση ΙΜΟ Α. 700 (17), απόφαση ΙΜΟ Α806 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), ITU-R 491, ITU-R 492, ITU-R 625, ITU-R 688 ETS 300 067 + Α1, ΕΝ 60945- IEC 61097-11.IEC 60945 x x x x
Α.1/5.6 Ραδιοφάροι ένδειξης θέσης κινδύνου στα 406 MHz (EPIRB 406 MHz COSPAS-SARSAT) Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.1.6, κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO MSC 56 (66), απόφαση IMO Α.662 (16), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17). απόφαση IMO Α696 (17), απόφαση IMO Α.763 (18), απόφαση IMO Α.810 (19). απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). ITU-R 633 ETS 300 066-2, ΕΝ 60945-IEC 61097-2, IEC 60945 x x x v
Α.1/5.7 Ραδιοφάροι ένδειξης θέσης κινδύνου (EPIRD) στη ζώνη L (INMARSAT) Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.1.6 κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO Α.661 (16), απόφαση IMO Α.662 (16), απόφαση IMO Α.894 (17). απόφαση IMO Α.812 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). ITU-R 632-3 ETS 300 372, ΕΝ 80945• IEC 61097-5, IEC 60945 x x x x
A.1/5.8 Δέκτης φυλακής ραδιοτηλεφωνικής συχνότητας στα 2 182 kHz Κανονισμός 1V/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.2, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α 383 (Χ), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17). απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). ITU-R Μ219, ITU-R 693 ETS 300441, ΕΝ 301090, ΕΝ 60945• IEC 61097-15, IEC 60945 x x x x
Α.1/5.9 Γεννήτρια ραδιοτηλεφωνικών σημάτων συναγερμού δύο ακουστικών τόνων Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.3, κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO Α.421 (XI), απόφαση IMO Α.571 (14). απόφαση IMO Α694 (17). απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). ITU-R Μ 219 ETS 300 373 + Α1, ΕΝ 60945• IEC 61097-9, IEC 60945 x x x x
Α.1/5.10 Ραδιοεγκατάσταση MF για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) και ραδιοτηλεφωνία Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/9.1.1, κανονισμός IV/10.1.2, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.334 (IX) απόφαση ΙΜΟ Α.610 (15), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.804 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ MSC 68 (68) παράρτημα 2, ITU-R Μ 219,ITU-R Μ 493 ITU-R Μ 541 ETS 300 338, ETS 300 373 + Α1, ΕΝ 60945- IEC 61097-3, IEC 61097-9, IEC 60945 x x x x
Α.1/5.11 Ραδιοτηλεφωνικός δέκτης φυλακής MF ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/9.1.2, κανονισμός IV/10.1.3, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.610 (15), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α804 (19), απόφαση ΙΜΟ Α806 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ MSC 68 (68) παράρτημα 2, ITU-R R 493 ITU-R 541 ETS 300 338, ETS 300 373, ΕΝ 301 033, ΕΝ 60945 IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945 x x x x
Α.1/5.12 Επίγειος σταθμός πλοίου lnmarsat-B Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/10.1.1, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.570 (14), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.698 (17), απόφαση ΙΜΟ Α808 (19), απόφαση ΙΜΟ Α813 (19) IEC 61097-10, IEC 60945 x x x x
Α.1/5.13 Επίγειος σταθμός πλοίου Inmarsat -C Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/10.1.1, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.570 (14), απόφαση ΙΜΟ Α663 (16), απόφαση ΙΜΟ Α.664 (16).απόφαση ΙΜΟ Α694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α807 (19), απόφαση ΙΜΟ Α813 (19), απόφαση ΙΜΟ MSC 68 (68) παράρτημα 4 ETS 300 460 + Α1, ΕΝ 300 829, ΕΝ 60945- IEC 61097-4, IEC 60945 x x
x x
Α.1/5.14 Ραδιοεγκατάσταση MF/HF για επιλεκτικής κλήσης (DSC).NBDP και ραδιοτηλεφωνία Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/10.2.1, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.613 (15), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α. 306(19). απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ MSC 68 (68) παράρτημα 3, ITU-R 476, ITU-R 492, ITU-R 493, ITU-R 541, ITU-R 625 ETS 300 338, ETS 300 373 + Α,1, ETS 300 067 + Α1, ΕΝ 60945• IEC 61097-3, IEC 61097-9, IEC 61097-11, IEC 60945 x x x x
Α.1/5.15 Ραδιοτηλεφωνικός δέκτης φυλακής MF/HF ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμό; IV/10.2.2, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.613 (15). απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.606 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ MSC 68 (68) παράρτημα 3, ITU-R 493 ETS 300 338, ETS 300 373, ΕΝ 301 033, ΕΝ 60945• IEC 61097-3, IEC 61097-8. IEC 60945 x x x x
Α.1/5.16 Αμφίδρομες αεροναυτικές ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VHF Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.5, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.694(17). απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19) σύμβαση ICAO παράρτημα 10 Κανονισμός TS 101 089, ΕΝ 60945- IEC 60945 x x x x

(1) Οι συστάσεις ITU είναι εκείνες που αναφέρονται σης διεθνείς συμβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του ΙΜΟ.

(2) Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις ΙΜΟ, εφαρμόζονται μόνον τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα οικεία μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και αποκλείονται οι διατάξεις των ιδίων των αποφάσεων.

 

 

Μέρος 2: Εξοπλισμός για τον οποίο δεν υπάρχουν ακόμη αναλυτικά πρότυπα δοκιμής στους διεθνείς κανονισμούς

1. Σωστικά μέσα

Αριθμός

είδους

Περιγραφή είδους

Κανονισμός Solas 74, όπως

τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση

τύπου»

Πρότυπα

δοκιμής

Α.2./1.1 Ανακλαστήρας ραντάρ σε σωσίβιες σχεδίες Κανονισμός ΙΙΙ/4, ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC.48 (66)
Α.2/1.2 Προβολέας σωσίβιων λέμβων και λέμβων έκτακτης ανάγκης Κανονισμός ΙΙΙ/4, ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48 (66)
Α.2/1.3 Υλικά στολών εμβάπτισης Κανονισμός ΙΙΙ/4, ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC.48 (66)

 

2. Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης

P.M.

 

3. Πυρασφάλεια

Αριθμός είδους Περιγραφή είδους Κανονισμός Solas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση τύπου» Πρότυπα δοκιμής
Α.2./3.1 Μη φορητοί και μεταφερτοί πυροσβεστήρες Κανονισμός ΙΙ-2/6.1,ΙΙ-2/7.1.3, ΙΙ-2/7.2.3, ΙΙ-2/7.11
Α.2/3.2 Συστήματα ραντιστήρα (μόνον όσον αφορά τις κεφαλές ραντιστήρα και τη μέθοδο αυτόματου ραντισμού και συναγερμού) Κανονισμός ΙΙ-2/12.3, ΙΙ-2/36.1.2, ΙΙ-2/36.2, ΙΙ-2/41-2.5,ΙΙ-2/52.2 ISO6182
Α.2/3.3 Ακροσωλήνια μόνιμων συστημάτων κατάσβεσης πυρκαγιάς με ράντισμα νερού υπό πίεση σε χώρους ειδικής κατηγορίας Κανονισμός ΙΙ-2/37.1.3 Απόφαση ΙΜΟ Α 123 (V)
Α.2/3.4 Εξοπλισμός εκκίνησης ηλεκτρογεννητριών υπό συνθήκες , ψύχους (μηχανισμοί εκκίνησης) Κανονισμός ΙΙ-1/44.2
Α.2/3.5 Εύκαμπτοι πυροσβεστικοί σωλήνες Κανονισμός ΙΙ-2/4.7.1 ΕΝ 1924-4 (σχέδιο)
Α.2/3.6 Ακροσωλήνια διπλής χρήσεως (τύπου ψεκαστήρα / εκτοξευτήρα) Κανονισμός ΙΙ-2/4.8.4, κανονισμός ΙΙ-2/41-2.1-5
Α.2/3.7 Μόνιμα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού σε χώρους μηχανών που περιοδικά δεν φυλάσσονται Κανονισμός ΙΙ-2/14.1 ΕΝ 54-2.
Α2/3.Β Ανιχνευτές καπνού Κανονισμός ΙΙ-2/13.3.2 ΕΝ 54-7
Α.2/3.9 Ανιχνευτές θερμότητας Κανονισμός ΙΙ-2/13.3.3 ΕΝ 54-5
Α.2/3.10 Ηλεκτρικός φανός ασφαλείας Κανονισμός ΙΙ-2/17.1.14
Α.2/3.11 Προστατευτική ενδυμασία για τυχόν επαφή με χημικά Κανονισμός ΙΙ-2/54.2.6.1 ΕΝ 368, ΕΝ 369
Α2/3.12 Εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και ανίχνευσης αερίου Κανονισμός VI/3.1
Α.2/3.13 Συστήματα φωτισμού χαμηλής τοποθέτησης Κανονισμός ΙΙ-2/28.1.10,ΙΙ-2/28.1.11. ΙΙ-2/41-2.4.7 Απόφαση IMO Α.752 (18), ISO/CD 15370

 

4. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας

Αριθμός είδους Περιγραφή είδους Κανονισμός Solas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση τύπου» Πρότυπα δοκιμής
Α2./4.1 Γυροσκόπιο σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO MSC.36 (63) Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17) απόφαση IMO Α.813(19) απόφαση IMO Α.821 (19) ΕΝ 60945, ΕΝ 61162-1 IEC 60945, IEC 61162-1
Α.2./4.2 Ραντάρ σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO MSC.36(63) Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17) απόφαση ΙΜΟ Α813(19) απόφαση ΙΜΟ Α820(19)ΕΝ 60945, ΕΝ 61162-1 IEC 60945, IEC 61162-1, μελλοντικά IEC 60936-2
Α.2/4.3 Αυτόματος πιλότος (σύστημα ελέγχου πορείας) σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO MSC.36(63) Απόφαση IMO Α694 (17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) απόφαση ΙΜΟ Α.822(19) ΕΝ 60945, ΕΝ 61162-1 IEC 60945. IEC 61162-1
Α.2/44 Ηλεκτρομαγνητική πυξίδα σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισμός V/12 (r) κανονισμός Χ/3 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17) απόφαση ΙΜΟ Α813(19) ΕΝ 60945, ΕΝ 61162-1 IEC 60945, IEC 61162-1, μελλοντικά ISO 11606
Α.2/4.5 Φανός σημάτων ημέρας σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO MSC.36(63) Απόφαση IMO Α694 (17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) ΕΝ 60945 IEC 60945
Α.2/4.6 Προβολέας σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO MSC.36 (63) Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17) απόφαση ΙΜΟ Α813(19) ΕΝ 60945. ΕΝ 61162-1 IEC 60945, IEC 61162-1
Α.2/4.7 Εξοπλισμός νυχτερινής όρασης σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ MSC.36(63) Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) ΕΝ 60945, ΕΝ 61162-1 IEC 60945, IEC 61162-1
Α2/4.8 Σύστημα ελέγχου ποντοπλοΐας Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813(19), απόφαση ΙΜΟ MSC 74(69) παράρτημα 2,ΕΝ 61162-1, μελλοντικά ΕΝ 62065, ΕΝ 60945 • IEC 61162-1, μελλοντικά IEC 82065, IEC 60945
Α.2/4.9 Βοηθήματα αυτόματου εντοπισμού (ΑΤΑ) Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α813(19), απόφαση ΙΜΟ MSC 64(67) παράρτημα 4, ΕΝ 61162-1, μελλοντικά ΕΝ 60872-2, ΕΝ 60945- IEC 61162-1, μελλοντικά IEC 60872- 2, IEC 60945
Α.2/4.10 Βοηθήματα ηλεκτρονικής υπoτύπωσης (ΕΡΑ) Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α813(19), απόφαση ΙΜΟ MSC 64(67) παράρτημα 4, ΕΝ 61162-1, μελλοντικά ΕΝ 60872-3, ΕΝ 60945- IEC 61162-1, μελλοντικά IEC 60872- 3, IEC 60945
Α.2/4.11 Σύστημα πληροφοριών και θαλάσσιας ηλεκτρονικής χαρτογραφίας (ECDIS) Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.817 (19), απόφαση ΙΜΟ MSC 64(67) παράρτημα 5, ΕΝ 61174, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945- IEC 61174, IEC 61162-1, IEC 60945
Α2/4.12 Χάρτης ραντάρ - Εφεδρεία συστήματος πληροφοριών και θαλάσσιας ηλεκτρονικής χαρτογραφίας (ECDIS) Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α813 (19), απόφαση ΙΜΟ MSC 64(67) παράρτημα 5, ΕΝ 61162-1, μελλοντικά ΕΝ 60936-4, ΕΝ 60945- IEC 61162-1, μελλοντικά IEC 60936- 4.IEC 60945
Α.2/4.13 Σύστημα θαλάσσιας χαρτογραφίας σε ράστερ (RCDS) Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση IMO Α813 (19), ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945 • IEC 61162-1, IEC 60945
Α.2/4.14 GPS/GLONASS Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση IMO Α.529 (13), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση IMO Α831 (19), απόφαση IMO MSC 74(69) παράρτημα 1, ΕΝ 61162-1, μελλοντικά ΕΝ 61108-3, ΕΝ 60945• IEC 61162-1, μελλοντικά IEC 61108- 3, IEC 60945
Α.2/4.15 DGPS, DGLONASS Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση IMO Α529 (13), απόφαση IMO Α694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση IMO MSC 64(67) παράρτημα 2, ΕΝ 61162-1, μελλοντικά ΕΝ 61108-4, ΕΝ 60945- IEC 61162-1, μελλοντικά IEC 61108- 4, IEC 60945
Α2/4.16 Εξοπλισμός AIS γενικής χρήσεως Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση IMO MSC 74(69) παράρτημα 3, ΕΝ 61162-1, μελλοντικά ΕΝ 61993-2, ΕΝ 60945- IEC 61162-1, μελλοντικά IEC 61993- 2, IEC 60945
Α2/4.17 Καταγραφέας δεδομένων ταξιδιού Σχέδιο κανονισμού V/19.1, V/22 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση IMO Α813 (19), απόφαση IMO Α861 (20), ΕΝ 61162-1, μελλοντικά ΕΝ 61996, ΕΝ 60945- IEC 61162-1, μελλοντικά IEC 61996, IEC 60945
Α.2/4.18 Ολοκληρωμένο σύστημα πλοήγησης Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση IMO A...(...) υπό προετοιμασία από τη NAV, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 61924, ΕΝ 60945• IEC 61162-1, IEC 61924, IEC 60945
A.2/4.19 Ολοκληρωμένο σύστημα γέφυρας Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση IMO MSC 64(67) παράρτημα 1, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 61209, ΕΝ 60945• IEC 61162-1, IEC 61209, IEC 60945
Α.2/4.20 Ενισχυτής στόχων ραδιοεντοπισμού Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.615 (15), απόφαση ΙΜΟ Α694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), ITU-R 1176, ΕΝ 60945- IEC 60945

 

 

5. Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας

Αριθμός είδους Περιγραφή είδους

Κανονισμός Solas 74, όπως τροποποιήθηκε,

όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»

Πρότυπα δοκιμής
Α.2./5.1 Ραδιοφάροι ένδειξης θέσης κινδύνου στα VHF Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3

Απόφαση ΙΜΟ Α.612 (15), απόφαση ΙΜΟ Α662 (16), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.805 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), ITU-R693

ΕΝ 60945-

IEC 60945

Α2/5.2 Εφεδρική ενέργεια ασυρμάτου Κανονισμός IV/14 Μελλοντικά ΕΝ 61097-14, ΕΝ 60945- μελλοντικά IEC 61097-14, IEC 60945

 

β. Εξοπλισμός που απαιτείται βάσει του COLREG 72

Αριθμός είδους Περιγραφή είδους

Κανονισμός COLREG 72, όπως

τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται

«έγκριση τύπου»

Πρότυπα δοκιμής
A.2/6.1 Φώτα ναυσιπλοΐας Παράρτημα Ι/14

Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813(19),

ΕΝ 60945-

IEC 60945

Α2/6.2 Συσκευές ηχητικών σημάτων Παράρτημα ΙΙΙ/3

 

7. Σωστικός εξοπλισμός πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην

Αριθμός είδους Περιγραφή είδους

Κανονισμός Solas 74, όπως

τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»

Πρότυπα δοκιμής
Α.2./7.1 Μέσο φόρτωσης Κανονισμός ΧΙΙ/11, 1997 διάσκεψη Solas απόφαση 5 IACS σύσταση αριθ. 48 σχετικά με τα μέσα φόρτωσης (διάσκεψη / Solas 4/7)»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

(Άρθρα 2,10 και 12)

 

Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας ΕΞΕΤΑΣΗ «ΤΥΠΟΥ ΕΚ» (ενότητα Β)

1. Ένας κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι ένα δείγμα, αντιπροσωπευτικό της σχετικής παραγωγής, πληροί τις διατάξεις των διεθνών πράξεων που ισχύουν γι' αυτό.

2. Η αίτηση εξέτασης «τύπου ΕΚ» υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

- το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τον εντολοδόχο, το όνομα και τη διεύθυνση του εντολοδόχου αυτού,

- γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί ταυτοχρόνως και σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό,

- τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο σημείο 3.

Ο αιτών θέτει στη διάθεση του κοινοποιημένου οργανισμού ένα δείγμα, αντιπροσωπευτικό της εν λόγω παραγωγής, το οποίο στο εξής ονομάζεται «τύπος» 1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να ζητά και άλλα δείγματα, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του προγράμματος δοκιμών.

 

3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει να αξιολογείται η πιστότητα του προϊόντος προς τις απαιτήσεις των οικείων διεθνών πράξεων. Πρέπει να καλύπτει, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, το κατασκευαστικό πρότυπο, την κατασκευή, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του προϊόντος σύμφωνα με την περιγραφή της τεχνικής τεκμηρίωσης που περιέχεται στο προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος.

 

4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός:

4.1. εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και επαληθεύει ότι ο τύπος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο.

4.2. διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών ώστε να ελέγξει κατά πόσον έχουν όντως τηρηθεί οι οικείες διεθνείς απαιτήσεις.

4.3. συμφωνεί με τον αιτούντα τον τόπο στον οποίο θα διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι δοκιμές.

 

(1) Ένας τύπος μπορεί να καλύπτει διάφορες παραλλαγές του προϊόντος, εφόσον οι διαφορές μεταξύ των παραλλαγών δεν επηρεάζουν το επίπεδο ασφάλειας και τις άλλες απαιτήσεις επιδόσεων του προϊόντος.

 

5. Σε περιπτώσεις όπου ο τύπος πληροί τις οικείες διεθνείς απαιτήσεις, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον αιτούντα βεβαίωση εξέτασης «τύπου ΕΚ». Η βεβαίωση περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα λεπτομερή στοιχεία του εξοπλισμού, τα συμπεράσματα του ελέγχου, τις προϋποθέσεις ισχύος του πιστοποιητικού και τα στοιχεία αναγνώρισης του εγκεκριμένου τύπου.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός προσαρτά στη βεβαίωση κατάλογο των σημαντικών τμημάτων του τεχνικού φακέλου και φυλάσσει αντίγραφο του καταλόγου αυτού.

Σε περίπτωση που οργανισμός δεν χορηγεί στον κατασκευαστή βεβαίωση εξέτασης «τύπου ΕΚ», παραθέτει λεπτομερώς τους λόγους.

Όταν κατασκευαστής υποβάλλει νέα αίτηση έγκρισης τύπου για εξοπλισμό για τον οποίο του έχουν αρνηθεί το πιστοποιητικό τύπου, ο φάκελος που υποβάλλει στον κοινοποιημένο οργανισμό πρέπει να περιέχει όλα τα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών εκθέσεων δοκιμών, αναλυτικής έκθεσης των λόγων της παλαιότερης άρνησης και λεπτομέρειες όλων των αλλαγών που έχουν επέλθει στον εξοπλισμό.

 

6. Οι αιτών ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει στην κατοχή του τον τεχνικό φάκελο της βεβαίωσης «τύπου ΕΚ» για οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου προϊόντος για την οποία πρέπει να χορηγηθεί νέα έγκριση όταν οι τροποποιήσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν την πιστότητα προς τις βασικές απαιτήσεις ή προς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη χρήση του προϊόντος. Η νέα αυτή έγκριση χορηγείται υπό μορφή προσθήκης στην αρχική βεβαίωση εξέτασης «τύπου ΕΚ».

 

7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί κατόπιν αιτήσεως στις αρχές των κρατών μελών της σημαίας και στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις βεβαιώσεις εξέτασης «τύπου ΕΚ» και τις προσθήκες που χορηγούνται και ανακαλούνται.

 

8. Οι υπόλοιποι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα των βεβαιώσεων εξέτασης «τύπου ΕΚ» ή/και των προσθηκών τους. Τα παραρτήματα φυλάσσονται στη διάθεση των υπόλοιπων κοινοποιημένων οργανισμών.

 

9. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του φυλάσσει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο των βεβαιώσεων εξέτασης «τύπου ΕΚ» και των σχετικών συμπληρωμάτων για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος.

 

 

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ (ενότητα Γ)

1. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης «τύπου ΕΚ» και πληρούν τις οικείες διεθνείς απαιτήσεις. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει το σήμα σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας.

2. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει την πιστότητα των κατασκευαζόμενων προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης «τύπου ΕΚ» και προς τις οικείες διεθνείς απαιτήσεις.

3. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος.

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ενότητα Δ)

1. Ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης «τύπου ΕΚ». Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει το σήμα σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. Το σήμα συνοδεύεται από το αναγνωριστικό σύμβολο του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

2. Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας της παραγωγής, να διενεργεί επιθεώρηση και δοκιμές των τελικών προϊόντων όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

 

3. Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει, για τα σχετικά προϊόντα, αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας σε κοινοποιημένο οργανισμό της εκλογής του.

Η αίτηση αυτή περιέχει:

- όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των προβλεπόμενων προϊόντων,

- τον φάκελο του συστήματος ποιότητας,

- ενδεχομένως, τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης «τύπου ΕΚ».

 

3.2. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει την πιστότητα των προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης «τύπου ΕΚ».

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να συγκεντρώνονται συστηματικά σε φάκελο υπό μορφή γραπτών μέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος πρέπει να επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας.

Ο φάκελος περιέχει ιδίως κατάλληλη περιγραφή:

- των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων,

- των μεθόδων κατασκευής, των τεχνικών ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας και των συστηματικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν,

- των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διεξάγονται πριν, κατά και μετά την κατασκευή, και της συχνότητας διεξαγωγής τους,

- των φακέλων ποιότητας, όπως τις εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λ.π.,

- των μέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας των προϊόντων και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας.

 

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει αν ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 και τεκμαίρει ότι τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές.

Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει, ως αξιολογητής, πείρα της τεχνολογίας του σχετικού προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

 

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να παραμένει κατάλληλο και αποτελεσματικό.

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε μελετώμενη προσαρμογή του συστήματος ποιότητας.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή κατά πόσον πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφαση του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

 

4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

 

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί ορθά τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

 

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει, στον κοινοποιημένο οργανισμό, την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως:

- τον φάκελο του συστήματος ποιότητας,

- τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιμών και βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λ.π.

 

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει, κατά τακτά διαστήματα, ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.

 

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή για να διεξάγει ή να αναθέσει σε τρίτους δοκιμές για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας, εφόσον είναι αναγκαίο. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, αν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής.

 

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για τουλάχιστον δέκα έτη από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος:

- το φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση,

- τις βελτιώσεις που προβλέπονται στο σημείο 3.4 δεύτερο εδάφιο,

- τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στο σημείο 3.4 τελευταίο εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4.

 

6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί κατόπιν αιτήσεως στις αρχές των κρατών μελών της σημαίας και στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορηγούνται και ανακαλούνται.

 

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ενότητα Ε)

1. Ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του σημείου 2 βεβαιώνεται και δηλώνει ότι τα σχετικά προϊόντα είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης «τύπου ΕΚ». Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει το σήμα σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. Το σήμα συνοδεύεται από το αναγνωριστικό σύμβολο του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που προβλέπεται στο σημείο 4.

 

2. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την τελική επιθεώρηση του προϊόντος και τις δοκιμές, όπως ορίζει το σημείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που προβλέπεται στο σημείο 4.

 

3. Σύστημα ποιότητας

 

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει για τα εν λόγω προϊόντα αίτηση αξιολόγησης του συστήματος του ποιότητας σε κοινοποιημένο οργανισμό της εκλογής του.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

- όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία προϊόντων,

- τον φάκελο του συστήματος ποιότητας,

- ενδεχομένως, τον τεχνικό φάκελο του εγκεκριμένου τύπου και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης «τύπου ΕΚ».

 

3.2. Στα πλαίσια του συστήματος ποιότητας, κάθε προϊόν εξετάζεται και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές προκειμένου να διαπιστωθεί η πιστότητα του προς τις σχετικές διεθνείς απαιτήσεις. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να περιέχονται, κατά συστηματικό και τακτικό τρόπο, σε ένα φάκελο, υπό μορφή γραπτών μέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας.

Ο φάκελος περιέχει ιδίως κατάλληλη περιγραφή:

- των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων,

- των ελέγχων και των δοκιμών μετά την κατασκευή,

- των μέσων παρακολούθησης της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας,

- των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λ.π.

 

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 και τεκμαίρει ότι τα συστήματα ποιότητας τα οποία εφαρμόζουν το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές.

Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος, με πείρα της τεχνολογίας του εν λόγω προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

 

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, ως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί κατάλληλο και αποτελεσματικό.

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του ενημερώνουν τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας, για κάθε προβλεπόμενη προσαρμογή του συστήματος ποιότητας.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή κατά πόσον είναι απαραίτητη νέα αξιολόγηση.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

 

4. Επιτήρηση υπ' ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

4.1. Ο σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί τις υποχρεώσεις από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

 

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση για λόγους επιθεώρησης στους χώρους επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως:

- το φάκελο του συστήματος ποιότητας,

- τον τεχνικό φάκελο,

- τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λ.π.

 

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει τακτικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση ελέγχου.

 

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή για να διεξάγει ή να αναθέσει τη διεξαγωγή δοκιμών καλής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας. Αν είναι απαραίτητο, παρέχει στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και τυχόν έκθεση δοκιμής.

 

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για τουλάχιστον δέκα έτη από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος:

- τον φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση,

- τις βελτιώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο του σημείου 3.4,

- τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στο σημείο 3.4 τελευταίο εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4.

 

6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί κατόπιν αιτήσεως στις αρχές των κρατών μελών της σημαίας και στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορηγούνται και ανακαλούνται.

 

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ενότητα ΣΤ)

1. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του ελέγχει και δηλώνει ότι τα προϊόντα που υποβλήθηκαν στις διατάξεις του σημείου 3 είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης «τύπου ΕΚ».

 

2. Ο κατασκευαστής μεριμνά ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει την πιστότητα των προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης «τύπου ΕΚ». Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει το σήμα σε κάθε προϊόν και συντάσσει δήλωση πιστότητας.

 

3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός πραγματοποιεί τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσο το προϊόν είναι σύμφωνο με τις οικείες διεθνείς απαιτήσεις, είτε με έλεγχο και δοκιμή κάθε προϊόντος, ως ορίζεται στο σημείο 4, είτε δειγματοληπτικώς ως ορίζεται στο σημείο 5, κατ' επιλογή του κατασκευαστή.

 

3α. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος.

 

4. Εξακρίβωση με εξέταση και δοκιμή του κάθε προϊόντος

4.1. Όλα τα προϊόντα εξετάζονται ατομικά και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές προκειμένου να επαληθευθεί η πιστότητα τους προς τον τύπο, όπως περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης «τύπου ΕΚ».

4.2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει ή φροντίζει να επιτεθεί το αναγνωριστικό σύμβολο του σε κάθε εγκεκριμένο προϊόν και συντάσσει γραπτή βεβαίωση πιστότητας σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δοκιμές.

4.3. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του πρέπει να μπορεί να επιδείξει στην αρχή του κράτους της σημαίας, εφόσον του ζητηθεί, τις βεβαιώσεις πιστότητας που του χορήγησε ο κοινοποιημένος οργανισμός.

 

5. Δειγματοληπτικός έλεγχος

5.1. Ο κατασκευαστής παρουσιάζει τα προϊόντα του υπό μορφή ομοιογενών παρτίδων και φροντίζει ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει ομοιογένεια της κάθε παρτίδας.

5.2. Όλα τα προϊόντα διατίθενται για εξακρίβωση υπό τη μορφή ομοιογενών παρτίδων. Από κάθε παρτίδα λαμβάνεται τυχαίο δείγμα που εξετάζεται μεμονωμένα και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές προκειμένου να διασφαλισθεί η πιστότητα τους προς τις σχετικές διεθνείς απαιτήσεις και να αποφασιστεί η αποδοχή ή απόρριψη της παρτίδας.

5.3. Για τις παρτίδες που εγκρίνονται, ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει ή φροντίζει να επιτεθεί το αναγνωριστικό του σύμβολο σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτό πιστοποιητικό πιστότητας σχετικά με τις διεξαχθείσες δοκιμές. Όλα τα προϊόντα της παρτίδας μπορούν να διατίθενται στην αγορά, εκτός από εκείνα τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν είναι σύμφωνα προς τον τύπο.

Εάν μια παρτίδα απορριφθεί, ο αρμόδιος κοινοποιημένος οργανισμός ή αρμόδια αρχή φροντίζει να εμποδίσει τη διάθεσή της στην αγορά. Στην περίπτωση συχνής απόρριψης παρτίδων, ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός μπορεί να αναστέλλει το δειγματοληπτικό έλεγχο.

Ο κατασκευαστής μπορεί, υπ' ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού, να επιθέτει το αναγνωριστικό σύμβολο του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής.

5.4. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει στην αρχή του κράτους της σημαίας εφόσον του ζητηθεί, τις βεβαιώσεις πιστότητας του κοινοποιημένου οργανισμού.

 

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ενότητα Ζ)

1. Ο κατασκευαστής βεβαιώνει και δηλώνει ότι το προϊόν, το οποίο έλαβε τη βεβαίωση που αναφέρεται στο σημείο 2, είναι σύμφωνο προς τις οικείες διεθνείς απαιτήσεις. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει το σήμα στο προϊόν και συντάσσει δήλωση πιστότητας.

2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει το προϊόν και διεξάγει τις κατάλληλες δοκιμές προκειμένου να εξακριβωθεί η πιστότητα του προς τις σχετικές διεθνείς απαιτήσεις.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει ή φροντίζει να επιτεθεί ο αναγνωριστικός του αριθμός στο εγκεκριμένο προϊόν και συντάσσει βεβαίωση πιστότητας σχετική με τις διεξαχθείσες δοκιμές.

3. Ο τεχνικός φάκελος αποσκοπεί στο να καταστήσει δυνατή την αξιολόγηση της πιστότητας προς τις οικείες διεθνείς απαιτήσεις και την κατανόηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας του προϊόντος.

 

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ενότητα Η)

1. Ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του σημείου 2 βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα προϊόντα πληρούν τις οικείες διεθνείς απαιτήσεις. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει το σήμα σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. Το σήμα συνοδεύεται από το αναγνωριστικό σύμβολο του κοινοποιημένου οργανισμού που είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4.

 

2. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τελική επιθεώρηση και τη δοκιμή των προϊόντων, όπως ορίζεται στο σημείο 3, και υπόκειται σε επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4.

 

3. Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιημένο οργανισμό αίτηση αξιολόγησης του οικείου συστήματος ποιότητας.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

- όλες τις σχετικές πληροφορίες για την προβλεπόμενη κατηγορία προϊόντων,

- το φάκελο του συστήματος ποιότητας.

 

3.2. Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει την πιστότητα των προϊόντων προς τις οικείες διεθνείς απαιτήσεις.

Όλα τα στοιχεία, προδιαγραφές και μέτρα που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να περιέχονται, κατά συστηματικό και τακτικό τρόπο, σε ένα φάκελο, υπό μορφή γραπτών μέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των διαδικαστικών και ποιοτικών μέτρων όπως προγράμματα, σχέδια, εγχειρίδια και φάκελοι ποιότητας.

Ο φάκελος περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή:

- των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά το σχεδιασμό και την ποιότητα των προϊόντων,

- των προδιαγραφών τεχνικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων που εφαρμόζονται και της διαβεβαίωσης ότι τηρούνται οι βασικές διεθνείς απαιτήσεις,

- των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδιασμού, των διαδικασιών και συστηματικών δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιούνται κατά το σχεδιασμό των προϊόντων όσον αφορά την καλυπτόμενη κατηγορία προϊόντων,

- των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, των συστηματικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων που θα εφαρμόζονται,

- των εξετάσεων και των δοκιμών πριν, κατά και μετά την κατασκευή, και της συχνότητας διεξαγωγής τους,

- των φακέλων ποιότητας, όπως τις εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λ.π.,

- των μέσων εξακρίβωσης της επιθυμητής ποιότητας σχεδιασμού και προϊόντων και αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας.

 

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει αν ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 και τεκμαίρει ότι τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές.

Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος με πείρα αξιολόγησης της σχετικής τεχνολογίας. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

 

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει να εκτελεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, ως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να παραμένει κατάλληλο και αποτελεσματικό.

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε μελετώμενη προσαρμογή.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 3.2 ή χρειάζεται νέα αξιολόγηση.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

 

4. Επιτήρηση ΕΚ υπ' ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

 

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους σχεδιασμού, κατασκευής, επιθεώρησης και δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως:

- το φάκελο του συστήματος ποιότητας,

- τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται στη φάση σχεδιασμού του συστήματος ποιότητας, όπως αποτελέσματα αναλύσεων, υπολογισμών, δοκιμών κ.λ.π.,

- τους φακέλους ποιότητας, όπως προβλέπονται στη φάση κατασκευής του συστήματος ελέγχου ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεωρήσεων και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονομήσεων, εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λ.π.

 

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τακτικά ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και του χορηγεί έκθεση ελέγχου.

 

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή για να διεξάγει ή να αναθέσει τη διεξαγωγή δοκιμών καλής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός παρέχει στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, τυχόν, έκθεση δοκιμής.4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή για να διεξάγει ή να αναθέσει τη διεξαγωγή δοκιμών καλής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός παρέχει στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, τυχόν, έκθεση δοκιμής.

 

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών, για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος:

- το φάκελο που αναφέρεται στο σημείο 3.1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση,

- τις αναπροσαρμογές που αναφέρονται στο σημείο 3.4 δεύτερο εδάφιο,

- τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στο σημείο 3.4 τελευταίο εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4.

 

6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί κατόπιν αιτήσεως στις αρχές των κρατών μελών της σημαίας και στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις πληροφορίες που αφορούν τις χορηγούμενες ή ανακαλούμενες εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας.

 

7. Έλεγχος σχεδιασμού

7.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση ελέγχου του σχεδιασμού σε έναν και μόνο κοινοποιημένο οργανισμό.

 

7.2. Η αίτηση πρέπει να επιτρέπει την κατανόηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας του προϊόντος και την αξιολόγηση της πιστότητας προς τις απαιτήσεις της οδηγίας.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

- τις προδιαγραφές τεχνικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοσθέντων προτύπων,

- τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για την επάρκεια τους, ιδίως όταν τα πρότυπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα δοκιμών που διεξήχθησαν από το κατάλληλο εργαστήριο του κατασκευαστή ή για λογαριασμό του.

 

7.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει την αίτηση και εάν ο σχεδιασμός πληροί τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου χορηγεί στον αιτούντα πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ του σχεδιασμού. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της εξέτασης, τους όρους ισχύος της, τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του εγκεκριμένου σχεδιασμού, ενδεχομένως δε, και περιγραφή της λειτουργίας του προϊόντος.

 

7.4. Ο αιτών ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης του σχεδιασμού για κάθε τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδιασμού. Οι τροποποιήσεις πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετη έγκριση από τον κοινοποιημένο οργανισμό που εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ του σχεδιασμού όταν ενδέχεται να επηρεάσουν την πιστότητα προς τις βασικές απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ή τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης του προϊόντος. Η πρόσθετη έγκριση δίδεται υπό τη μορφή προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ του σχεδιασμού.

 

7.5. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί κοινοποιούν κατόπιν αιτήσεως στις αρχές των κρατών μελών της σημαίας και στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς πληροφορίες που αφορούν:

- τα εκδοθέντα πιστοποιητικά εξέτασης «ΕΚ σχεδιασμού» και τις προσθήκες,

- τις ανακληθείσες εγκρίσεις και τις πρόσθετες εγκρίσεις ΕΚ του σχεδιασμού.

 

 

Προσάρτημα του παραρτήματος Β

Τεχνικός φάκελος που υποβάλλει ο κατασκευαστής στον κοινοποιημένο

οργανισμό

 

Τα κατωτέρω αφορούν όλες τις ενότητες του παραρτήματος Β.

Ο τεχνικός φάκελος που προβλέπεται στο παράτημα Β περιλαμβάνει όλα τα σχετικά στοιχεία ή μέσα που χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστή για την εξασφάλιση της πιστότητας του εξοπλισμού προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις.

Ο τεχνικός φάκελος οφείλει να συμβάλει στην κατανόηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας του προϊόντος, καθώς και να διευκολύνει την αξιολόγηση της πιστότητας προς τις οικείες διεθνείς απαιτήσεις,

 

Ο φάκελος περιλαμβάνει, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση:

- γενική περιγραφή του τύπου,

- αρχικά σχέδια, το κατασκευαστικό πρότυπο και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λ.π.,

- τις απαραίτητες περιγραφές και επεξηγήσεις για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του προϊόντος,

- τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των ανεξαρτήτων ελέγχων που έγιναν,

- εκθέσεις ανεξαρτήτων δοκιμών,

- εγχειρίδια για εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

 

Όταν χρειάζεται, ο φάκελος σχεδιασμού πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- βεβαιώσεις σχετικά με τον εξοπλισμό που είναι ενσωματωμένος στη συσκευή,

- βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σχετικά με τις μεθόδους κατασκευής ή/και επιθεώρησης ή/και παρακολούθησης της συσκευής,

- κάθε άλλο έγγραφο που επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό να βελτιώσει την αξιολόγησή του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

(Άρθρο 9)

Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τους κοινοποιημένους οργανισμούς

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της οικείας σειράς ΕΝ 45000.

2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός πρέπει να είναι ανεξάρτητος και να μην ελέγχεται από κατασκευαστές ούτε από προμηθευτές.

3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα.

4. Όταν ένας κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί εγκρίσεις τύπου για λογαριασμό κράτους μέλους, το κράτος μέλος πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα προσόντα, η τεχνική εμπειρία και το προσωπικό του κοινοποιημένου οργανισμού καθιστούν δυνατή τη χορήγηση εγκρίσεων τύπου σύμφωνων προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας.

5. Ο κοινοποιημένος οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει εμπειρογνωμοσύνη σε ναυτιλιακά θέματα.

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός εξουσιοδοτείται να εκτελεί τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας για κάθε οικονομικό φορέα που είναι εγκατεστημένος εντός ή εκτός της Κοινότητας.

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να εκτελεί τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας σε κάθε κράτος μέλος ή σε κάθε τρίτη χώρα χρησιμοποιώντας τα μέσα που διαθέτει στο κράτος αυτό ή το προσωπικό του υποκαταστήματος του στο εξωτερικό.

Όταν ένα υποκατάστημα ενός κοινοποιημένου οργανισμού εκτελεί διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας, όλα τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας πρέπει να εκδίδονται από και στο όνομα του κοινοποιημένου οργανισμού και όχι στο όνομα του υποκαταστήματος.

Εντούτοις, ένα υποκατάστημα κοινοποιημένου οργανισμού εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος μπορεί να εκδίδει έγγραφα σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας, εάν έχει κοινοποιηθεί από το εν λόγω κράτος μέλος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

(Άρθρα 2 και 11)

 

Σήμα πιστότητας

Το σήμα πιστότητας έχει την ακόλουθη μορφή:

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης του σήματος, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθμολογημένη γραφική απεικόνιση.

Τα διάφορα στοιχεία του σήματος πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm.

Το εν λόγω ελάχιστο όριο διαστάσεων μπορεί να μην επιβάλλεται προκειμένου για μηχανήματα μικρής κλίμακας.

 

 

 


Σημείωση
9 του 48(Ι)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.48(Ι)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 48(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
38 του Ν. 23(Ι)/2017Μεταβατικές διατάξεις

38. Οι ακόλουθες Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί δυνάμει του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμου, θεωρούνται ότι εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ. : δηλαδή του Ν. 23(Ι)/2017] και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να αντικατασταθούν:

(α) Το περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Διάταγμα του 2016.

(β) η περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Γνωστοποίηση του 2016.