Αναδρομική ισχύς γνωστοποιήσεων

22Α. Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ.