Χρόνος και τρόπος λήψης της γονικής άδειας

5.—(1) Η γονική άδεια λαμβάνεται-

(α) Στην περίπτωση των φυσικών γονέων μεταξύ του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από τη λήξη της άδειας μητρότητας και της συμπλήρωσης του έκτου έτους της ηλικίας του παιδιού, και

(β) στην περίπτωση υιοθεσίας, μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει έξι χρόνια από την ημερομηνία υιοθεσίας και μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, νοουμένου ότι το παιδί δε θα υπερβεί μέχρι τότε το δωδέκατο έτος της ηλικίας του.

(2) Ο εργοδοτούμενος μπορεί να πάρει γονική άδεια με ελάχιστη διάρκεια μιας εβδομάδας και μέγιστη διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων τον χρόνο.