ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

(Άρθρο 7(1))

 

Κείμενο της μνείας που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7:

«Η παρούσα άδεια εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 της 15ης Οκτωβρίου 1968 και των διατάξεων που θεσπίσθηκαν εις εκτέλεση της οδηγίας του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος κανονισμού, ο κάτοχος της παρούσης άδειας έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει και να ασκεί μισθωτές δραστηριότητες στην Κυπριακή επικράτεια με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και οι Κύπριοι εργαζόμενοι»