Δικαίωμα μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας σε μέλη οικογένειας

35. Τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 34, έχουν το δικαίωμα να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα μέλη της οικογένειας των εργαζομένων υπηκόων των κρατών μελών.