Είσοδος - έξοδος

36. Για την είσοδο στη Δημοκρατία και την έξοδο από αυτήν των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 34 εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6.