Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

73. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνίας προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.