Δικαίωμα διαμονής

44.- (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία έχει κάθε σπουδαστής υπήκοος κράτους μέλους, ο οποίος εισέρχεται στη Δημοκρατία για επαγγελματική εκπαίδευση και δεν έχει το δικαίωμα διαμονής, βάσει άλλης διάταξης του κοινοτικού δικαίου.

(2) Δικαίωμα να εγκατασταθούν στη Δημοκρατία με τον κάτοχο του δικαιώματος διαμονής έχουν, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα τους.