Δικαίωμα μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας σε μέλη οικογένειας

45. Τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 44, έχουν το δικαίωμα να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα μέλη της οικογένειας των εργαζομένων υπηκόων των κρατών μελών.