Τήρηση εσωτερικών λογαριασμών από επιχειρήσεις φυσικού αερίου

29Α. Όταν οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου επωφελούνται από παρέκκλιση από  το άρθρο 29, βάσει των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 44, υποχρεούνται να τηρούν τουλάχιστον τους εσωτερικούς τους λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 29. Η ΡΑΕΚ μεριμνά και διασφαλίζει ότι οι λογαριασμοί των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, τηρούνται σύμφωνα με τα εδάφια (2) έως (5) του άρθρου 29.