Πρόσβαση τρίτων

30.-(1) Η υλοποίηση του συστήματος πρόσβασης τρίτων στο σύστημα μεταφοράς και διανομής και στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ, διασφαλίζεται βάσει δημοσιευμένων διατιμήσεων, οι οποίες ισχύουν για όλους τους χρήστες του συστήματος και εφαρμόζονται αντικειμενικά συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων προμήθειας και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών του συστήματος.

(2) Οι εν λόγω διατιμήσεις πρέπει να εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ, πριν από την έναρξη ισχύος τους.

(3) Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς έχει πρόσβαση, εάν παρίσταται ανάγκη και προς το σκοπό της διεκπεραίωσης των αρμοδιοτήτων του, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την διασυνοριακή μεταφορά, στο σύστημα άλλων διαχειριστών συστήματος μεταφοράς, βάση των ιδίων όρων και αρχών, όπως ορίζονται στο εδάφιο (1).

(4) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εμποδίζουν τη σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων στο βαθμό που συμμορφώνονται προς τους κοινοτικούς κανόνες περί ανταγωνισμού.