Υποχρέωση κατοχής άδειας

8.-(1) Δεν δύναται οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει στη διεξαγωγή οποιασδήποτε από τις πιο κάτω δραστηριότητες, χωρίς προηγουμένως να του έχει χορηγηθεί άδεια από τη ΡΑΕΚ, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου -

(α) Την κατασκευή και/ή εκμετάλλευση εγκαταστάσεων, αγωγών και συναφών εξοπλισμών φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου,

(β) τη μεταφορά και/ή αποθήκευση φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου,

(γ) τη διανομή και/ή προμήθεια φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου,

(δ) τη διεξαγωγή της δραστηριότητας του διαχειριστή δικτύου μεταφοράς ή/και αποθήκευσης ή/και εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου,

(ε) τη διεξαγωγή της δραστηριότητας του διαχειριστή δικτύου διανομής, ή

(στ) την προμήθεια φυσικού αερίου σε χονδρικούς πελάτες.

(2) Η εξασφάλιση άδειας δυνάμει του παρόντος άρθρου, δεν απαλλάσσει τον κάτοχο άδειας από την υποχρέωση εξασφάλισης οποιασδήποτε άλλης έγκρισης ή άδειας που απαιτείται από οποιαδήποτε άλλη εθνική νομοθεσία και της υποχρέωσης συμμόρφωσής του με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.