Υποχρέωση κατοχής άδειας

8.-(1) Δεν δύναται οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει στη διεξαγωγή οποιασδήποτε από τις πιο κάτω δραστηριότητες, χωρίς προηγουμένως να του έχει χορηγηθεί άδεια από τη ΡΑΕΚ, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου -

(α) Κατασκευή ή/και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου ή/και εγκατάστασης αποθήκευσης ή/και δικτύων αγωγών, αγωγών και συναφών εξοπλισμών·

(β) εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρμοδιότητες του ιδιοκτήτη  εγκατάστασης φυσικού αερίου, ή/και εγκατάστασης αποθήκευσης, ή/και δικτύων αγωγών, αγωγών και συναφών εξοπλισμών·

(γ) εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρμοδιότητες της διαχείρισης συστήματος·

(δ) προμήθεια φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων και σε πελάτες χονδρικής·

(ε) προμήθεια φυσικού αερίου σε επιλέγοντες πελάτες·

(στ) προμήθεια φυσικού αερίου σε μη επιλέγοντες πελάτες·

(ζ)εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρμοδιότητες του διαχειριστή του δικτύου εισαγωγής/αποθήκευσης/ μεταφοράς/διανομής φυσικού αερίου·

(η)  εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρμοδιότητες του ιδιοκτήτη του δικτύου εισαγωγής/αποθήκευσης/ μεταφοράς/διανομής φυσικού αερίου.

(2) Η εξασφάλιση άδειας δυνάμει του παρόντος άρθρου, δεν απαλλάσσει τον κάτοχο άδειας από την υποχρέωση εξασφάλισης οποιασδήποτε άλλης έγκρισης ή άδειας που απαιτείται από οποιαδήποτε άλλη εθνική νομοθεσία και της υποχρέωσης συμμόρφωσής του με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.