Κλειστά συστήματα διανομής

26.-(1) Η ΡΑΕΚ δύναται να κατατάσσει ένα σύστημα, το οποίο διανέμει φυσικό αέριο σε γεωγραφικά περιορισμένο βιομηχανικό, εμπορικό ή κατανεμημένων υπηρεσιών χώρο και το οποίο, με την επιφύλαξη του εδαφίου (4), δεν εφοδιάζει οικιακούς καταναλωτές, ως κλειστό σύστημα διανομής, εάν:

(α) για συγκεκριμένους τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας, οι δραστηριότητες ή η παραγωγική διεργασία των χρηστών του εν λόγω συστήματος είναι ενοποιημένες, ή

(β) το εν λόγω σύστημα διανέμει φυσικό αέριο κατά κύριο λόγο στον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή του συστήματος ή στις συνδεόμενες επιχειρήσεις τους.

(2) Η ΡΑΕΚ δύναται να εξαιρεί τον διαχειριστή ενός κλειστού συστήματος διανομής από την υποχρέωση των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 30, σύμφωνα με την οποία τα τιμολόγια ή οι μεθοδολογίες που διέπουν τον υπολογισμό τους εγκρίνονται πριν από τη θέση του σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 7.

(3) Όταν χορηγείται εξαίρεση δυνάμει του εδαφίου (2), τα εφαρμοζόμενα τιμολόγια ή οι μεθοδολογίες που διέπουν τον υπολογισμό τους επανεξετάζονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο, 7 κατόπιν αιτήματος ενός χρήστη του κλειστού συστήματος διανομής.

(4) Η παρεμπίπτουσα χρήση από μικρό αριθμό νοικοκυριών με σύνδεση απασχόλησης ή άλλη συναφή σχέση με τον ιδιοκτήτη του συστήματος διανομής, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί ένα κλειστό σύστημα διανομής, δεν απαγορεύει τη χορήγηση εξαιρέσεων του εδαφίου (2).