Διορισμός διαχειριστή συνδυασμένου συστήματος

27.-(1)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 24 εδάφιο (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίσει ένα μόνο πρόσωπο ως διαχειριστή συνδυασμένου συστήματος μεταφοράς, ΥΦΑ, αποθήκευσης και διανομής, ο οποίος, από άποψη νομικής μορφής, οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, είναι ανεξάρτητος από άλλες δραστηριότητες που δεν συνδέονται με τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς, ΥΦΑ, αποθήκευσης και διανομής.

(β) Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν θα προβλέπει την υποχρέωση διαχωρισμού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων του συνδυασμένου συστήματος από την/τις κάθετα ολοκληρωμένη/ες επιχείρηση/σεις.

(2) Για να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία του διαχειριστή του συνδυασμένου συστήματος, εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, η συμμόρφωση προς τα οποία ελέγχεται από την PAEK:

(α) Τα πρόσωπα, που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του συνδυασμένου συστήματος δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαρθρωτικές δομές της ολοκληρωμένης επιχείρησης φυσικού αερίου οι οποίες είναι υπεύθυνες, άμεσα ή έμμεσα, για την καθημερινή εκτέλεση των δραστηριοτήτων παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου,

(β) λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα των προσώπων, που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του συνδυασμένου συστήματος λαμβάνονται υπόψη κατά τρόπον ώστε να είναι σε θέση να ενεργούν με ανεξαρτησία,

(γ) ο διαχειριστής του συνδυασμένου συστήματος διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη επιχείρηση φυσικού αερίου, όσον αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του συστήματος. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών, ο διαχειριστής του συνδυασμένου συστήματος διαθέτει τους αναγκαίους, τεχνικούς, οικονομικούς και υλικού πόρους.

Νοείται ότι, η ύπαρξη κατάλληλων συντονιστικών μηχανισμών, που εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα οικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία έχει η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση εταιρεία όσον αφορά την απόδοση των πόρων διαχειριστή συνδυασμού συστήματος δεν δύναται να εμποδίζεται από τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο (γ):

Νοείται περαιτέρω ότι, η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση δύναται να εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του διαχειριστή του συνδυασμένου συστήματος και να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέωσης του διαχειριστή του συνδυασμένου συστήματος, αλλά δεν δύναται να δίνει εντολές σχετικά με την καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή ή την αναβάθμιση των γραμμών μεταφοράς και διανομής και εγκαταστάσεων αποθήκευσης και ΥΦΑ, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου,

(δ) ο διαχειριστής του συνδυασμένου συστήματος-

(i) καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης, στο οποίο -

(iα) αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά, και διασφαλίζει τη δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος, και

(iβ) περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις των εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος.

(ii) διαθέτει υπεύθυνο συμμόρφωσης, ο οποίος είναι πλήρως ανεξάρτητος και έχει πρόσβαση σε κάθε αναγκαία πληροφορία του διαχειριστή συνδυασμένου συστήματος για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, και ο οποίος υποβάλλει στη ΡΑΕΚ ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα συμμόρφωσης που έχουν ληφθεί, η οποία και δημοσιεύεται.

(3) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής συνδυασμένου συστήματος αποτελεί μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, η ΡΑΕΚ ή άλλοι αρμόδιοι φορείς παρακολουθούν τις δραστηριότητες του διαχειριστή του συνδυασμένου συστήματος, ώστε να μην είναι σε θέση να εκμεταλλευθεί την κάθετη ολοκλήρωσή του για να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, οι ανακοινώσεις και τα σήματα των διαχειριστών συνδεδεμένων συστημάτων με κάθετη ολοκλήρωση δεν πρέπει να προκαλούν σύγχυση όσον αφορά τη χωριστή ταυτότητα του κλάδου προμήθειας της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.