Γενικοί Στόχοι της ΡΑΕΚ

6.-(1) Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων που της παρέχονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και σε σχέση με την αγορά φυσικού αερίου, η ΡΑΕΚ ενεργεί κατά τρόπο ώστε -

(α) Δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του άρθρου 31 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, να διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα της μεταφοράς, διανομής, προμήθειας και αποθήκευσης του φυσικού αερίου,

(β) να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών,

(γ) να διασφαλίζει την ικανοποίηση της εύλογης ζήτησης φυσικού αερίου,

(δ) να διασφαλίζει ότι, οι κάτοχοι άδειας είναι ικανοί να χρηματοδοτούν την επιχείρηση για την οποία εξασφαλίζεται άδεια,

(ε) να προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά εύρωστης και αποτελεσματικής αγοράς φυσικού αερίου,

(στ) να διασφαλίζει την ασφάλεια, συνέχεια στην παροχή, ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην παροχή φυσικού αερίου,

(ζ) να μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος,

(η) να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ευάλωτων πελατών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων και να μεριμνά ώστε να υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των ευάλωτων πελατών,

(θ) να ενθαρρύνει την έρευνα και ανάπτυξη σε σχέση με τη μεταφορά, διανομή, προμήθεια, αποθήκευση και χρήση του φυσικού αερίου,

(ι) να συμβουλεύει τον Υπουργό σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και για τα οποία είτε κρίνει η ίδια αναγκαίο είτε δυνατό να παραπεμφθούν σ’αυτή από τον Υπουργό ή τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(ια) να εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου λειτουργούν με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικής, ασφαλούς και περιβαλλοντικά βιώσιμης αγοράς φυσικού αερίου και δεν κάνουν διακρίσεις μεταξύ των εν λόγω επιχειρήσεων όσον αφορά τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους·

(ιβ) να διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου βελτιστοποιούν τη χρήση φυσικού αερίου, για παράδειγμα με την προσφορά υπηρεσιών ενεργειακής διαχείρισης, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων τιμολόγησης ή την εισαγωγή ευφυών συστημάτων μέτρησης ή ευφυών δικτύων, όπου αρμόζει·

(ιγ) να προωθεί και να διευκολύνει τη συνεργασία των διαχειριστών συστημάτων σε περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων σε διασυνοριακά ζητήματα με στόχο τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς και την εξασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού, και να ενισχύει τη συνεκτικότητα και να εξασφαλίζει τη συμβατότητα του νομικού, ρυθμιστικού και τεχνικού πλαισίου τους και να διευκολύνει την ενσωμάτωση των απομονωμένων συστημάτων που δημιουργούν νησίδες φυσικού αερίου, που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ένωση·

(ιδ) να προωθήσει, σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό, τις ρυθμιστικές αρχές των λοιπών κρατών μελών και την Επιτροπή, μια ανταγωνιστική, ασφαλή και περιβαλλοντικά βιώσιμη εσωτερική αγορά φυσικού αερίου εντός της Ένωσης και αποτελεσματικό άνοιγμα της αγοράς για όλους τους πελάτες και τους προμηθευτές στην Ένωση, και να διασφαλίσει κατάλληλες συνθήκες για την αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία των δικτύων αερίου, λαμβάνοντας υπόψη μακροπρόθεσμους στόχους·

(ιε) να προωθήσει την ανάπτυξη περιφερειακών αγορών εντός της Ένωσης που να λειτουργούν ανταγωνιστικά και εύρυθμα, για την επίτευξη του στόχου της παραγράφου (ιδ)·

(ιστ) να προωθήσει την κατάργηση των περιορισμών στο εμπόριο φυσικού αερίου μεταξύ κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κατάλληλου διασυνοριακού δυναμικού μεταφοράς για την κάλυψη της ζήτησης και την ενίσχυση της ολοκλήρωσης των εθνικών αγορών η οποία ενδέχεται να διευκολύνει τη ροή φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ένωση·

(ιζ) να συμβάλει στη διασφάλιση, με τον πλέον αποδοτικό από άποψη κόστους τρόπο, της ανάπτυξης ασφαλών, αξιόπιστων και αποτελεσματικών συστημάτων χωρίς διακρίσεις, προσανατολισμένων  προς τον καταναλωτή, και προώθηση της επάρκειας των συστημάτων και, σύμφωνα με τους στόχους γενικής πολιτικής, της ενεργειακής απόδοσης, καθώς, επίσης, και της ενσωμάτωσης της ευρείας και μικρής κλίμακας παραγωγής φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της διανεμόμενης παραγωγής, τόσο στα δίκτυα μεταφοράς όσο και στα δίκτυα διανομής·

(ιη) να διευκολύνει την πρόσβαση νέου παραγωγικού δυναμικού στο δίκτυο, ιδίως μέσω της άρσης των εμποδίων που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την πρόσβαση νέων φορέων στην αγορά και φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

(ιθ) να εξασφαλίσει την προσφορά κατάλληλων κινήτρων στους διαχειριστές και τους χρήστες δικτύου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, για να αυξηθεί η αποδοτικότητα των επιδόσεων των δικτύων και να ενισχυθεί η ολοκλήρωση της αγοράς·

(κ) να υποβοηθήσει την επίτευξη υψηλών προτύπων δημόσιας υπηρεσίας για το φυσικό αέριο, να συμβάλει στην προστασία των ευάλωτων πελατών και να συμβάλει στη συμβατότητα των απαραίτητων διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων, ώστε να μπορεί ο πελάτης να αλλάζει προμηθευτή· και

(λ) να εξασφαλίσει ότι οι πελάτες ωφελούνται από την αποδοτική λειτουργία των εθνικών αγορών, προαγωγή του ουσιαστικού ανταγωνισμού και συμβολή στη διασφάλιση της ουσιαστικής προστασίας των καταναλωτών.

(2) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΡΑΕΚ λαμβάνει δεόντως υπόψη τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφελείας που δυνατό να τεθούν δυνάμει του άρθρου 39 και λαμβάνει τέτοια μέτρα ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τις εν λόγω Υποχρεώσεις, τα δε μέτρα αυτά, κοινοποιεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 41.

(3) Αποτελεί καθήκον της ΡΑΕΚ -

(α) Να διασφαλίζει και δημοσιοποιεί μέτρα, τα οποία δυνατό να ληφθούν δυνάμει του άρθρου 42 σε περίπτωση απρόβλεπτης κρίσης στην αγορά ενέργειας ή όταν απειλείται η ασφάλεια προσώπων, έργων ή εγκαταστάσεων ή της ακεραιότητας του δικτύου,

(β) [Διαγράφηκε],

(γ) να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών με σκοπό την προώθηση της περιφερειακής και διμερούς αλληλεγγύης. Η συνεργασία αυτή αφορά καταστάσεις που συνεπάγονται ή ενδέχεται να συνεπάγονται βραχυπρόθεσμα σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού που να επηρεάζει κράτος μέλος και περιλαμβάνει:

(i)  συντονισμό των εθνικών μέτρων έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τα  μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο·

(ii) προσδιορισμό και, όταν είναι αναγκαίο, ανάπτυξη ή αναβάθμιση των διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου· και

(iii) προϋποθέσεις και πρακτικούς όρους παροχής αμοιβαίας συνδρομής.

(4) Η ΡΑΕΚ ορίζεται ως η Αρμόδια Αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων που ορίζονται στον Κανονισμό σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(4Α) Η ΡΑΕΚ ορίζεται ως η Αρμόδια Αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, και ιδίως των απαγορεύσεων και υποχρεώσεων που προνοεί ο εν λόγω Κανονισμός.

(5) [Διαγράφηκε].