Καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ

6.-(1) Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων που της παρέχονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και σε σχέση με την αγορά φυσικού αερίου, η ΡΑΕΚ ενεργεί κατά τρόπο ώστε -

(α) Δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του άρθρου 29 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, να διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα της μεταφοράς, διανομής, προμήθειας και αποθήκευσης του φυσικού αερίου,

(β) να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών,

(γ) να διασφαλίζει την ικανοποίηση της εύλογης ζήτησης φυσικού αερίου,

(δ) να διασφαλίζει ότι, οι κάτοχοι άδειας είναι ικανοί να χρηματοδοτούν την επιχείρηση για την οποία εξασφαλίζεται άδεια,

(ε) να προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά εύρωστης και αποτελεσματικής αγοράς φυσικού αερίου,

(στ) να διασφαλίζει την ασφάλεια, συνέχεια στην παροχή, ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην παροχή φυσικού αερίου,

(ζ) να μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος,

(η) να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ευάλωτων καταναλωτών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων,

(θ) να ενθαρρύνει την έρευνα και ανάπτυξη σε σχέση με τη μεταφορά, προμήθεια, αποθήκευση και χρήση του φυσικού αερίου, και

(ι) να συμβουλεύει τον Υπουργό σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και για τα οποία είτε κρίνει η ίδια αναγκαίο είτε δυνατό να παραπεμφθούν σ’αυτή από τον Υπουργό ή τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΡΑΕΚ λαμβάνει δεόντως υπόψη τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφελείας που δυνατό να τεθούν δυνάμει του άρθρου 37 και λαμβάνει τέτοια μέτρα ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τις εν λόγω Υποχρεώσεις, τα δε μέτρα αυτά, κοινοποιεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 39.

(3) Αποτελεί καθήκον της ΡΑΕΚ -

(α) Να διασφαλίζει και δημοσιοποιεί μέτρα, τα οποία δυνατό να ληφθούν δυνάμει του άρθρου 41 σε περίπτωση απρόβλεπτης κρίσης στην αγορά ενέργειας ή όταν απειλείται η ασφάλεια προσώπων, έργων ή εγκαταστάσεων ή της ακεραιότητας του δικτύου, και

(β) να παρακολουθεί τα θέματα της ασφάλειας της προμήθειας και ιδιαίτερα το ισοζύγιο προμήθειας/ζήτησης στην αγορά, το επίπεδο της αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης και των διαθέσιμων προμηθειών, καθώς και το επίπεδο ανταγωνισμού της αγοράς.

(4) Η ΡΑΕΚ δημοσιεύει, το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση, η οποία σκιαγραφεί τα πορίσματά της σε σχέση με τα θέματα του εδαφίου (3), καθώς επίσης και οποιαδήποτε μέτρα έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά και διαβιβάζει αμέσως την εν λόγω έκθεση στην Επιτροπή.