Εξέταση αίτησης και χορήγηση άδειας

10. Κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας, η ΡΑΕΚ ακολουθεί τη διαδικασία που καθορίζουν οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 47(2)(α) και λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια και οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες, που ο Υπουργός δύναται να δημοσιεύει από καιρό σε καιρό και αφορούν την κυβερνητική πολιτική:

(α) Την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των δικτύων φυσικού αερίου,

(β) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,

(γ) το χώρο εγκατάστασης ενός εργοστασίου ή τερματικού σταθμού επεξεργασίας ή τελικού παράκτιου σταθμού εκφόρτωσης υγροποιημένου φυσικού αερίου,

(δ) τις δυνατότητες του αιτητή, περιλαμβανομένων των τεχνικών και οικονομικών του δυνατοτήτων,

(ε) την αποδοτική χρήση ενέργειας στα πλαίσια της οικονομικής αποτελεσματικότητας, και

(στ) τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 39.

(ζ) τη σημασία του έργου για την αγορά φυσικού αερίου, όπου αρμόζει