Όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί αδειών

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο δυνατό να περιλαμβάνει τέτοιους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, τους οποίους η ΡΑΕΚ ήθελε θεωρήσει αναγκαίους υπό τις περιστάσεις, νοουμένου ότι οι όροι αυτοί καθορίζονται από τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς και δεν δημιουργούν ή επιτρέπουν οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ των κατόχων άδειας.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), άδεια που χορηγείται δυνάμει του παρόντος Νόμου, περιλαμβάνει οπωσδήποτε όρους που καθορίζουν ότι:

(α) Η άδεια υπόκειται σε τροποποίηση προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με οποιαδήποτε τροποποίηση του Νόμου,

(β) ο κάτοχος άδειας καταβάλλει τα τέλη που καθορίζονται σε Κανονισμούς,

(γ) ο κάτοχος άδειας τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για κάθε μια από τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η κατοχή άδειας δυνάμει του άρθρου 8(1).

(3) Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, άδεια που χορηγείται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να περιλαμβάνει όρους που να προνοούν ότι η εν λόγω άδεια θα τροποποιηθεί ανάλογα ή θα ανακληθεί σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο λάβει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 44 αποφάσεις ή/και σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 44.