Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

51. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.