Διασυνοριακές διαφορές

37.-(1) Σε περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς, η ΡΑΕΚ είναι αρμόδια για την επίλυση της διασυνοριακής διαφοράς αυτής σε περίπτωση, που καλύπτει, ως αρμόδια αρχή, το δίκτυο της επιχείρησης φυσικού αερίου που απαγορεύει τη χρησιμοποίηση του δικτύου ή την πρόσβαση σ' αυτό.

(2) Σε περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς όπου περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές καλύπτουν το αντίστοιχο δίκτυο, η ΡΑΕΚ προβαίνει σε συνεννοήσεις με τις άλλες αρμόδιες αρχές ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή του παρόντος Νόμου.