Επίλυση διαφορών σε σχέση με πρόσβαση σε ανάντη δίκτυα αγωγών

36.-(1) Κανονισμοί, που εκδίδονται από τον Υπουργό, προνοούν την ύπαρξη μηχανισμών επίλυσης διαφορών από τη ΡΑΕΚ, ως ανεξάρτητης αρχής, η οποία έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, για την ταχεία επίλυση διαφορών για την πρόσβαση σε ανάντη δίκτυα αγωγών, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων του εδαφίου (2) του άρθρου 38 και τον αριθμό των μερών που μπορεί να διαπραγματεύονται την πρόσβαση σε τέτοια δίκτυα.

(2) Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, εφαρμόζεται μηχανισμός επίλυσης διαφορών του κράτους μέλους που έχει δικαιοδοσία στο προς τα ανάντη δίκτυο αγωγών, το οποίο αρνείται την πρόσβαση.

(3) Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών όπου περισσότερα από ένα κράτη μέλη καλύπτουν το οικείο δίκτυο, η Δημοκρατία διαβουλεύεται με τα άλλα κράτη μέλη με σκοπό τη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Εφόσον το προς τα ανάντη δίκτυο αγωγών προέρχεται από τρίτη χώρα και συνδέεται τουλάχιστον με τη Δημοκρατία, τα οικεία κράτη μέλη διαβουλεύονται μεταξύ τους και σε περίπτωση που το πρώτο σημείο εισόδου προς το δίκτυο των κρατών μελών βρίσκεται στη Δημοκρατία, αυτή διαβουλεύεται με την τρίτη χώρα από όπου προέρχεται το προς τα ανάντη δίκτυο αγωγών, με σκοπό να διασφαλιστεί η εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ με συνέπεια στο έδαφος των κρατών μελών.