Ποινικά αδικήματα

50.-(1) Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή δια αντιπροσώπου του -

(α) Παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο, προϋπόθεση ή/και περιορισμό άδειας,

(β) προβαίνει σε δυσμενή διάκριση μεταξύ προσώπων, κατηγοριών προσώπων ή μεταξύ χρηστών του δικτύου,

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 29 που αφορούν την τήρηση λογαριασμών,

(δ) παραβαίνει η παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισμών ή Διατάγματος, τα οποία εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει πέντε έτη (5) ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€85.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2)(α) Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή διά αντιπροσώπου του παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 7Α(1)(β)(i) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(β) Πρόσωπο που καταδικάζεται για αδίκημα σύμφωνα με  την παράγραφο (α) στερείται, αυτόματα, του δικαιώματος να συναλλάσσεται, άμεσα ή έμμεσα, ενεργειακά προϊόντα χονδρικής ή να πραγματοποιεί συναλλαγές συμπεριλαμβανομένης της εντολής πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων σε μια ή περισσότερες χονδρικές αγορές ενέργειας, για διάστημα πέντε (5) ετών από την καταδίκη του, εξαιρουμένης της ολοκλήρωσης προγενέστερων της καταδίκης του νόμιμων πράξεων.

(γ) Παράβαση των διατάξεων  της παραγράφου (β) συνιστά ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(δ) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου (γ) στερείται, αυτόματα, του δικαιώματος να συναλλάσσεται, άμεσα ή έμμεσα, ενεργειακά προϊόντα χονδρικής ή να πραγματοποιεί συναλλαγές συμπεριλαμβανομένης της εντολής πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων σε μια ή περισσότερες χονδρικές αγορές ενέργειας, για περαιτέρω διάστημα πέντε (5) ετών από την καταδίκη του δυνάμει της παραγράφου (γ).

(3) Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή διά αντιπροσώπου του παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 7Α(1)(β)(iι) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€85.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4)(α) Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή διά αντιπροσώπου του παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 7Α(1)(β)(iv) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(β) Πρόσωπο που καταδικάζεται για αδίκημα σύμφωνα με την παράγραφο (α) στερείται, αυτόματα, του δικαιώματος να συναλλάσσεται, άμεσα ή έμμεσα, ενεργειακά προϊόντα χονδρικής ή να πραγματοποιεί συναλλαγές συμπεριλαμβανομένης της εντολής πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων σε μια ή περισσότερες χονδρικές αγορές ενέργειας, για διάστημα πέντε (5) ετών από την καταδίκη του, εξαιρουμένης της ολοκλήρωσης προγενέστερων της καταδίκης του νόμιμων πράξεων.

(γ) Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (β) συνιστά ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(δ) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου (γ) στερείται, αυτόματα, του δικαιώματος να συναλλάσσεται, άμεσα ή έμμεσα, ενεργειακά προϊόντα χονδρικής ή να πραγματοποιεί συναλλαγές συμπεριλαμβανομένης της εντολής πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων σε μια ή περισσότερες χονδρικές αγορές ενέργειας, για περαιτέρω διάστημα πέντε (5) ετών από την καταδίκη του δυνάμει της παραγράφου (γ).

(5) Πρόσωπο το οποίο αποπειράται να διαπράξει αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 7Α(1)(β)(i) και 7Α(1)(β)(iv), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(6) Νομικό πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος που προβλέπεται στα άρθρα 7Α(1)(β)(i) και 7Α(1)(β)(iv), υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) και το δικαστήριο δύναται να διατάξει-

(i) Αποκλεισμό από παροχές ή ενισχύσεις του δημοσίου·

(ii) μέτρα προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας·

(iii) δικαστική εκκαθάριση·

(iv) προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργιάς των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη του αδικήματος.

(7) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα και παρά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ποινικού Κώδικα, τα Δικαστήρια της Δημοκρατίας έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν τα αδικήματα των άρθρων 7Α(1)(β)(i) και 7Α(1)(β)(iv), εφόσον τα αδικήματα έχουν διαπραχθεί-

(α) Εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει στη Δημοκρατία·

(β) προς όφελος νομικού προσώπου εγκατεστημένου στη Δημοκρατία.